test

POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES

Comprèn l'avaluació del conjunt de les polítiques municipals establertes a:

ACTIVITAT DELS SERVEIS
I GESTIÓ MUNICIPAL

L'avaluació dels serveis municipals té per objecte millorar el seu funcionament i contribuir a un major coneixement de la gestió municipal, a través de la publicació de:

  • Indicadors de gestió
  • Memòries
  • Informes en perspectiva de gènere 

QUALITAT EN LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS PÚBLICS

Accés a diferents instruments d'avaluació que ens permeten copsar el nivell de qualitat dels serveis prestats: 

  • Cartes de Serveis, que estableixen les condicions de qualitat dels diferents serveis municipals
  • Enquestes i altres instruments de participació ciutadana