INFORMACIÓ SINDICAL

   PERSONAL MUNICIPAL ALLIBERAT PER EXERCIR FUNCIONS SINDICALS

El nombre d’alliberats/es sindicals inclou els/les alliberats/es de la totalitat de les persones representants de l’Ajuntament de Terrassa i entitats depenents subjectes als acords de funcionaris/es i personal laboral -SOMUHATESA, Egarvia, S.A, Foment de Terrassa, S.A., i SMC, S.A.,- que són alliberats/des per acumulació de les hores disponibles legalment per exercir funcions sindicals.

Els imports corresponen a les retribucions fixades pel 2017.

 

Sindicat Nombre d’alliberats/des Hores utilitzades totals alliberats/es per sindicat: promig mensual (11 mesos anuals) Costos totals alliberats/es per sindicat: promig mensual (inclou prorrata pagues extraordinàries)
CC.OO 1 (*) 149 2097,05
CSL-SFP 2 244 3865,98
UGT 2 306 4741,15

 

(*) Per acord institucional, hi ha una persona alliberada més a jornada total i amb els mateixos costos, per prestar serveis a la Federació de Serveis a la Ciutadania (serveis a l’administració local).

 

   ACORDS REGULADORS DE LES CONDICIONS DE TREBALL

En aquest apartat podreu consultar el contingut íntegre dels Acords reguladors de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Terrassa actualment vigents.

En data 20 de juliol de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar els nous acords reguladors de les condicions de treball del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral que presta serveis a l'Ajuntament, Egarvia, SOMUHATESA, Foment de Terrassa i SMC. Es troba en tràmit la seva inscripció i registre a l’autoritat laboral i publicació al B.O.P.

ESCOLES BRESSOL I ESCOLES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

El nou conveni és d'aplicació al personal de les escoles bressol i escoles d'educació especial.

Anteriorment, els convenis col·lectius d'aplicació a aquests col·lectius eren els següents:

Escoles d'educació especial:  Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial per als anys 2013 i següents (DOGC 6557, de 7 de febrer de 2014) 

Escoles bressol: Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (DOGC 4640, de 24 de maig de 2006 i DOGC 4659, de 21 de juny de 2006).

Data actualització: any 2019

Actualització anual

Font: Organització i recursos humans