ACORDS REGULADORS DE LES CONDICIONS DE TREBALL

En aquest apartat podreu consultar el contingut íntegre dels Acords reguladors de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Terrassa actualment vigents.

En data 20 de juliol de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar els nous acords reguladors de les condicions de treball del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral que presta serveis a l'Ajuntament, Egarvia, SOMUHATESA, Foment de Terrassa i SMC. Es troba en tràmit la seva inscripció i registre a l’autoritat laboral i publicació al B.O.P.

ESCOLES BRESSOL I ESCOLES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

El nou conveni és d'aplicació al personal de les escoles bressol i escoles d'educació especial.

Anteriorment, els convenis col·lectius d'aplicació a aquests col·lectius eren els següents:

Escoles d'educació especial:  Conveni col·lectiu de treball per al sector d'escoles d'educació especial per als anys 2013 i següents (DOGC 6557, de 7 de febrer de 2014) 

Escoles bressol: Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (DOGC 4640, de 24 de maig de 2006 i DOGC 4659, de 21 de juny de 2006).

Data actualització: any 2017

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Organització i recursos humans