RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

INFORMACIÓ RETRIBUTIVA PER NIVELLS I COSSOS

 

Les retribucions del personal de l’Ajuntament de Terrassa, i les entitats depenents subjectes als acords de funcionaris/es i personal laboral -SOMUHATESA, Egarvia, S.A, Foment de Terrassa, S.A., i SMC, S.A., es determinen pel nivell retributiu assignat a cada lloc de treball. Aquest nivell retributiu es composa dels conceptes retributius establerts legalment: sou base, complement de destí, complement específic i complement de productivitat.

La classificació i retribucions assignada a cada nivell retributiu és la següent:

Nivell Retributiu Retribució 2018 (Anual) Retribució 2018 (Mensual)
1 18.283,43 1.305,96
2 19.720,26 1.408,59
3 20.500,93 1.464,35
4 21.808,12 1.557,72
5 23.190,30 1.656,45
6 24.708,16 1.764,87
7 25.604,97 1.828,93
8 27.861,12 1.990,08
9 28.944,35 2.067,45
10 30.217,69 2.158,41
11 31.864,08 2.276,00
12 33.197,96 2.371,28
13 37.136,47 2.652,60
14 40.296,42 2.878,31
15 43.981,80 3.141,50
16 45.822,20 3.273,01
17 48.556,29 3.468,31
18 49.652,22 3.546,59
19 52.850,32 3.775,02
20 55.172,59 3.940,90
21 56.646,46 4.046,18
22 58.189,31 4.156,38
23 61.535,14 4.395,37
24 64.189,18 4.584,94
25 70.428,67 5.030,62
26 76.688,74 5.477,77
27 80.757,13 5.768,37
28 86.303,00 6.164,50
29 97.533,04 6.966,65

Es tracta de retribucions brutes que incorporen el sou base i somplement de destí que es determinen anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en funció del grup de classificació. Així mateix, la seva actualització anual es determina a aquesta norma.

 

INDEMNITZACIONS I DIETES

 

El règim establert per al personal de l’Ajuntament de Terrassa i les entitats depenents subjectes als acords de funcionaris/es i personal laboral -SOMUHATESA, Egarvia, S.A, Foment de Terrassa, S.A., i SMC, S.A., és el següent:

 

RÈGIM DE PERCEPCIÓ DE DIETES

Tot/a treballador/a que, de forma circumstancial i degudament autoritzat/da, hagi d’exercir el seu treball fora del terme municipal, li serà d’aplicació el règim de dietes vigent per al personal funcionari previst a la Llei de Pressupostos General de l’Estat vigent en cada moment.

Són comissions de servei amb dret a indemnització:

Les comeses especials de caràcter circumstancial que s’ordenen al personal d’aquest Ajuntament.

L’assistència a cursos de capacitació, especialització, ampliació d’estudis i de perfeccionament que es realitzin fora de Terrassa, sempre que estiguin vinculats a les funcions pròpies del lloc de treball i expressament reconegudes i aprovades per l’òrgan competent.

Les funcions desenvolupades en l’exercici dels llocs de treball que són retribuïdes amb caràcter ordinari dins d’algun dels conceptes retributius no donen lloc a indemnització.

QUANTIA MÀXIMA A INDEMNITZAR

Les quanties màximes a indemnitzar en concepte de dietes, són les establertes i vigents en tot moment, d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (publicada al BOE de 30 de maig de 2002, núm. 129), resolució de 2 de gener de 2008 de la secretaria d’Estat i Pressupostos, annexes XVI i XVII (BOE 3 de gener de 2008) i el que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

Les quanties màximes establertes són les següents:

Allotjament Manutenció Dieta Mitja manutenció
66.63 37.77 104.40 18.89

Manutenció: 2 àpats

Dieta sencera: 2 àpats i allotjament

Mitja manutenció: 1 dinar o 1 sopar.

 

RÈGIM DE PERCEPCIÓ D'INDEMNITZACIONS (despeses de viatges)

 Transport en línies regulars.

Tota comissió de servei dona dret a viatjar per compte de l’Ajuntament de Terrassa, fins el destí i la seva tornada, en el mitjà de transport que es determini a l’autorització la comissió, procurant que el desplaçament s’efectuï per línies regulars.

Si a l’autorització de la comissió de servei no es determinés expressament el mitjà de transport, el comissionat podrà utilitzar els mitjans regulars disponibles.

Utilització de vehicles particulars i altres medis especials de transport

Qualsevol despesa originada per vehicle particular, ha de ser prèviament autoritzada, com per exemple: estada de pàrking, peatges, etc.

En el supòsit d’utilització de taxis o vehicles de lloguer, a banda de l’expressa autorització, l’import indemnitzatori serà el realment gastat i documentalment justificat. Seran  d’utilització els medis de transport alternatius quan els mitjans públics regulars de transport resultin clarament inadequats i prèvia aprovació.

Els imports per locomoció, segons la resolució de 4 de gener de 2010 de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, apartat c.2. (BOE 5 de gener de 2010) s’actualitzen anualment d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Mitjà de transport Import indemnització
cotxe 0,19€/km
moto 0,078 €/km

 

CONCEPTES

Dieta: És la quantitat que s’acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció i allotjament que originen les comissions de servei.

Locomoció o Quilometratge: És la quantitat per despeses de viatge, per la utilització de qualsevol mitjà de transport per raó de prestació de serveis.

Imports que l'Ajuntament ha destinat al pagament de dietes i indemnitzacions per locomoció al personal municipal:

PAGAMENT DE DIETES AL PERSONAL EXERCICI 2016:

12.442,16 €

PAGAMENT D'INDEMNITZACIONS PER LOCOMOCIÓ EXERCICI 2016:

36.420,04 €

Data actualització: any 2018

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Organització i recursos humans