RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

INFORMACIÓ RETRIBUTIVA PER NIVELLS I COSSOS

 

Les retribucions del personal de l’Ajuntament de Terrassa, i les entitats depenents subjectes als acords de funcionaris/es i personal laboral -SOMUHATESA, Egarvia, S.A, Foment de Terrassa, S.A., i SMC, S.A., es determinen pel nivell retributiu assignat a cada lloc de treball. Aquest nivell retributiu es composa dels conceptes retributius establerts legalment: sou base, complement de destí, complement específic i complement de productivitat.

La classificació i retribucions assignada a cada nivell retributiu és la següent:

Nivell Retributiu Retribució 2019 (Anual) Retribució 2019 (Mensual)
1 18.694,81 1.335,34
2 20.163,97 1.440,28
3 20.962,20 1.497,30
4 22.298,80 1.592,77
5 23.712,08 1.693,72
6 25.264,09 1.804,58
7 26.181,06 1.870,08
8 28.488,00 2.034,86
9 29.595,60 2.113,97
10 30.897,59 2.206,97
11 32.581,02 2.327,22
12 33.944,91 2.424,64
13 37.972,04 2.712,29
14 41.203,09 2.943,08
15 44.971,39 3.212,24
16 46.853,20 3.346,66
17 49.648,81 3.546,34
18 50.769,39 3.626,39
19 54.039,45 3.859,96
20 56.413,97 4.029,57
21 57.921,01 4.137,22
22 59.498,57 4.249,90
23 62.919,68 4.494,26
24 65.633,44 4.688,10
25 72.013,32 5.143,81
26 78.414,24 5.601,02
27 82.574,17 5.898,16
28 88.244,82 6.303,20
29 99.727,53 7.123,40

Es tracta de retribucions brutes que incorporen el sou base i somplement de destí que es determinen anualment a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat en funció del grup de classificació. Així mateix, la seva actualització anual es determina a aquesta norma.

 

INDEMNITZACIONS I DIETES

 

El règim establert per al personal de l’Ajuntament de Terrassa i les entitats depenents subjectes als acords de funcionaris/es i personal laboral -SOMUHATESA, Egarvia, S.A, Foment de Terrassa, S.A., i SMC, S.A., és el següent:

 

RÈGIM DE PERCEPCIÓ DE DIETES

Tot/a treballador/a que, de forma circumstancial i degudament autoritzat/da, hagi d’exercir el seu treball fora del terme municipal, li serà d’aplicació el règim de dietes vigent per al personal funcionari previst a la Llei de Pressupostos General de l’Estat vigent en cada moment.

Són comissions de servei amb dret a indemnització:

Les comeses especials de caràcter circumstancial que s’ordenen al personal d’aquest Ajuntament.

L’assistència a cursos de capacitació, especialització, ampliació d’estudis i de perfeccionament que es realitzin fora de Terrassa, sempre que estiguin vinculats a les funcions pròpies del lloc de treball i expressament reconegudes i aprovades per l’òrgan competent.

Les funcions desenvolupades en l’exercici dels llocs de treball que són retribuïdes amb caràcter ordinari dins d’algun dels conceptes retributius no donen lloc a indemnització.

QUANTIA MÀXIMA A INDEMNITZAR

Les quanties màximes a indemnitzar en concepte de dietes, són les establertes i vigents en tot moment, d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (publicada al BOE de 30 de maig de 2002, núm. 129), resolució de 2 de gener de 2008 de la secretaria d’Estat i Pressupostos, annexes XVI i XVII (BOE 3 de gener de 2008) i el que determini la Llei de Pressupostos de l’Estat.

Les quanties màximes establertes són les següents:

Allotjament Manutenció Dieta Mitja manutenció
65,97 37,40 103,37 18,70

Manutenció: 2 àpats

Dieta sencera: 2 àpats i allotjament

Mitja manutenció: 1 dinar o 1 sopar.

RÈGIM DE PERCEPCIÓ D'INDEMNITZACIONS (despeses de viatges)

 Transport en línies regulars.

Tota comissió de servei dona dret a viatjar per compte de l’Ajuntament de Terrassa, fins el destí i la seva tornada, en el mitjà de transport que es determini a l’autorització la comissió, procurant que el desplaçament s’efectuï per línies regulars.

Si a l’autorització de la comissió de servei no es determinés expressament el mitjà de transport, el comissionat podrà utilitzar els mitjans regulars disponibles.

Utilització de vehicles particulars i altres medis especials de transport

Qualsevol despesa originada per vehicle particular, ha de ser prèviament autoritzada, com per exemple: estada de pàrking, peatges, etc.

En el supòsit d’utilització de taxis o vehicles de lloguer, a banda de l’expressa autorització, l’import indemnitzatori serà el realment gastat i documentalment justificat. Seran  d’utilització els medis de transport alternatius quan els mitjans públics regulars de transport resultin clarament inadequats i prèvia aprovació.

Els imports per locomoció, segons la resolució de 4 de gener de 2010 de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressupostos, apartat c.2. (BOE 5 de gener de 2010) s’actualitzen anualment d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Mitjà de transport Import indemnització
cotxe 0,19 €/km
moto 0,078 €/km

CONCEPTES

Dieta: És la quantitat que s’acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció i allotjament que originen les comissions de servei.

Locomoció o Quilometratge: És la quantitat per despeses de viatge, per la utilització de qualsevol mitjà de transport per raó de prestació de serveis.

Imports que l'Ajuntament ha destinat al pagament de dietes i indemnitzacions per locomoció al personal municipal:

PAGAMENT DE DIETES AL PERSONAL EXERCICI 2018:

13.808,05 €

PAGAMENT D'INDEMNITZACIONS PER LOCOMOCIÓ EXERCICI 2018:

11.940,75 €

Data actualització: febrer de 2019

Actualització anual

Font: Organització i recursos humans