Ple municipal

Article 40 del reglament orgànic municipal. Atribucions de l’Ajuntament en ple

 

Correspon al Ple, una vegada constituït conforme a allò que disposa la legislació electoral, les

atribucions següents:

 

 1. Elegir i destituir l’Alcalde del seu càrrec conforme a les normes establertes a la legislació electoral i a aquest Reglament.

 

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals.

 

 1. Aprovar el Reglament Orgànic, les Ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguin de la competència municipal.

 

 1. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, per a l’administració descentralitzada de nuclis de població; la creació d’òrgans desconcentrats; l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquests o d’aquelles entitats, i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

 

 1. Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’entitat, i determinar el nombre i les característiques del personal eventual, així com aprovar l’oferta anual d’ocupació pública.

 

 1. La fixació de la quantia global de les retribucions complementàries, dintre dels límits màxims i mínims, i la resta de prescripcions establertes a les normes estatals.

 

 1. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal, amb subjecció a les normes reglamentàries que dicti l’Estat en aplicació de l’autorització conferida per l’article 100.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

 

 1. Aprovar les bases que hagin de regir els concursos de provisió de llocs de treball, amb subjecció a les normes bàsiques que dicti l’Estat, segons el que preveu l’article 90.2 i 101 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i resoldre motivadament els concursos a què es refereix l’article 102.2 de la mateixa Llei.

 

 1. L’autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de la Corporació per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com l’acord motivat reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat de l’esmentat personal per a l’exercici d’activitats de la Corporació, a què es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

 

 1. Separar del servei els funcionaris de la Corporació, ratificar l’acomiadament del personal laboral i imposar sancions per faltes greus o molt greus als funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter nacional que no suposin la destitució del càrrec ni la separació definitiva del servei.

 

 1. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.

 

 1. Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir quitaments i esperes, així com el reconeixement extrajudicial de crèdits.

 

 1. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels municipi, fet prèviament l’expedient en el qual s’acrediti la seva oportunitat i legalitat.

 

 1. L’adquisició de béns i la transacció sobre aquests, així com la seva alienació o qualsevol altre acte o disposició incloent-hi la cessió gratuïta a d’altres administracions o institucions públiques i a institucions privades d’interès públic sense ànim de lucre.

 

 1. La concessió, arrendament o cessió d’ús de béns per a més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost.

 

 1. L’exercici d’accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats contra l’Ajuntament.

 

 1. El plantejament de conflictes de competències amb d’altres entitats locals i altres administracions públiques.

 

 1. L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

 

 1. L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.

 

 1. L’aprovació de la forma de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

 

 1. La contractació d’obres, serveis i subministraments la quantia dels quals excedeixi la que és permesa a l’alcalde o a la comissió de govern i l’aprovació de plecs de clàusules administratives generals a què hagin de subjectar-se els contractes de la Corporació.

 

 1. L’aprovació dels projectes d’obres quan la contractació de la seva execució sigui de la seva competència, conforme al que es disposa a l’apartat anterior.

 

 1. Concedir medalles, emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació.

 

 1. Aquelles altres que corresponguin al Ple, perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial, conforme al que disposa l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, l’article 50 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i del Règim Local de Catalunya, i les altres que expressament li confereixin les Lleis.

ple2