PLANS I PROGRAMES PER ÀMBITS

 

En aquest  apartat trobareu un recull per àmbits d’actuació de tots aquells plans i programes que s’implementen des de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de Terrassa.

 

A. Urbanisme, Mobilitat, Transports B. Medi Ambient, Protecció Civil
C. Drets socials, Benestar, Ciutadania D. Qualitat democràtica
E. Cultura, Turisme, Cooperació F. Equipaments
G. Ocupació i desenvolupament econòmic  H. Innovació i projecció exterior de la ciutat  

 

 

 

A. URBANISME, MOBILITAT I TRANSPORTS

 

PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE INTEGRAL (DUSI)   L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat treballa per la consecució d’una integració equilibrada i a llarg termini d’objectius econòmics, socials, demogràfics, mediambientals i climatològics.

 

PLA DE BARRIS DE LA MAURINA   D’acord amb la Llei de Barris, el seu objectiu és la rehabilitació integral de barris per millorar les condicions de vida dels seus habitants, configurant-se com una nova forma d’intervenció als barris per part de les administracions públiques.

 

PLANIFICACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ   

          Pla de Mobilitat 2016-2021

 

PACTE TERRASSA PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL   La signatura del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, al juliol del 2012, representa un salt qualitatiu en les accions per al foment de l’accessibilitat a la nostra ciutat.

 

 

 

 

B. MEDI AMBIENT I PROTECCIÓ CIVIL

 

PLA DE L’ANELLA VERDA DE TERRASSA   Estableix els principals eixos d’actuació i les mesures a dur a terme per a ordenar i gestionar el conjunt de terrenys agroforestals que envolten el nucli urbà

 

PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DE TERRASSA 2015-2020   Proposta d’accions concretes per a la millora de la qualitat de l’aire a Terrassa

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE TERRASSA PAES 2009-2020  Aprovat al desembre del 2009, recull les mesures i accions necessàries per assolir els objectius de reducció d’emissions

 

PLA DE REDUCCIÓ DEL SOROLL 2014-2018   El seu objectiu és la millora de la qualitat acústica a l’espai públic

 

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 2015-2020   Defineix el model de prevenció i gestió de residus de la ciutat de Terrassa

 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA    Amb l’objectiu d’avançar en l’educació per a la sostenibilitat

 

PROGRAMA D’HORTS URBANS   Instrument d’impuls i promoció de l’horticultura urbana

 

PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL  Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l’organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o risc greu.

 

 

 

C. DRETS SOCIALS, BENESTAR I CIUTADANIA

 

PLA LOCAL D’ATENCIÓ A LES CAPACITATS DIVERSES I A L’ACCESSIBILITAT 2016-2020 

VERSIÓ ADAPTADA A CRITERIS DE LECTURA FÀCIL    

Aprovat al febrer del 2016, resultat del treball realitzat per les entitats i serveis municipals de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, és el document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat.

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TERRASSA 2017-2021   

El Pla Local de Joventut de Terrassa 2017-2021 és el document que recull i sintetitza les accions a desenvolupar per part de l’Ajuntament de Terrassa en matéria de polítiques de joventut. durant el període 2017-2021.

 

PACTE PER LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I D’IDENTITAT DE GÈNERE A TERRASSA     

Aprovat al febrer del 2015. Text del Pacte i tota la documentació relacionada (accions, diagnosi, adhesions,…)

 

PLA ESTRATÈGIC PER ALS USOS I LA GESTIÓ DEL TEMPS A TERRASSA       

Text del Pla Estratègic i balanç i resultat del mateix

 

PLA LOCAL D’ACCIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS  

Pretén emmarcar la proposta estratègica d’actuació en l’àmbit de les polítiques locals de Àrea d’Acció Social i Drets Civils. El pla concreta i desenvolupa per a la ciutat de Terrassa els principis, els valors i els objectius marcats per l’ordenament legal vigent

 

PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL DE TERRASSA  

Aprovat al març del 2011, estableix els mecanismes de cooperació i concertació entre els agents implicats, per tal d’aplicar mesures en xarxa en l’àmbit de les polítiques públiques d’inclusió.

PLA LOCAL DE DROGUES DE TERRASSA

Aprovat al gener del 2012, es configura com a l’instrument per a analitzar, planificar, prevenir i intervenir en el fenomen del consum de drogues i els seus problemes associats

 

TERRASSA CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES GRANS    

Projecte promogut per la OMS per impulsar polítiques d’envelliment actiu, entenent l’envelliment actiu com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

 

 

 

D. QUALITAT DEMOCRÀTICA

 

PLA ESTRATÈGIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2011-2015   Aprovat al gener del 2011, estableix les pautes i directrius per al foment de la participació ciutadana

 

 

E. CULTURA, TURISME, COOPERACIÓ

 

PLA DE DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE TERRASSA   Aquest document pretén reflexionar i dibuixar les línies de treball en relació al patrimoni cultural terrassenc

 

LLIBRE BLANC DE LA CULTURA    Resultat d’un procés de participació, aquest document és fruit d’una voluntat compartida d’impulsar la cultura cap a nous horitzons.

 

PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE TERRASSA   Aprovat al desembre del 2014, estableix la orientació de les línies estratègiques de la política turística a Terrassa

 

PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2014-2020   Aprovat al febrer del 2015, esdevé el marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la ciutat

 

 

F. EQUIPAMENTS

 

PLA D’EQUIPAMENTS CÍVICS DE TERRASSA 2009-2018   Aprovat al febrer del 2009 i modificat l’any 2011. En aquest enllaç es troba el text del Pla i el de la posterior modificació, l’informe sobre el mateix, orientacions per a un nou Pla d’Equipaments Cívics, …

 

PLA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS   Determina les línies d’actuació per la configuració de quatre nuclis  d’equipaments

 

 

G. OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

 

 

PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ DE TERRASSA   En el marc d’aquest pacte, es plantegen els  programes específics de lluita contra l’atur

 

PACTE DE TERRASSA PER LA COHESIÓ DAVANT LA CRISI   Signat l’any 2009 pels portaveus dels cinc grups municipals presents al Consistori, va aprovar mesures destinades a pal·liar els efectes de la crisi econòmica

 

 

 

H. INNOVACIÓ I PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CIUTAT

 

PLA DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE TERRASSA   El Pla de projecció internacional ha d’anar orientat a reforçar les capacitats de Terrassa i la seva àrea d’influència amb l’objectiu d’aprofitar les oportunitats que ofereix l’entorn internacional en termes de desenvolupament territorial i institucional.

 

ESTRATÈGIA DE CREACIÓ I CONSTRUCCIÓ D’UNA IDENTITAT COMPETITIVA PER A LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE TERRASSA   Projecte estratègic que té com a objectiu contribuir a la competitivitat i el desenvolupament econòmic i social sostenible de Terrassa.

 

PLA DE LA INNOVACIÓ LOCAL DE TERRASSA   Text del Pla de la Innovació Local de Terrassa, estructura del projecte, àmbits d’actuació

 

PLA DIRECTOR SMART CITY TERRASSA   Pla estratègic que configura el marc d’actuació per tal d’implementar el concepte d’Smart City (ciutat intel·ligent) a la nostra ciutat.