Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Terrassa – Vallès Oest

El Ple municipal, en data 20 de juliol de 2017, va ratificar els acords aprovats pel plenari del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació del Vallès Occidental Oest - Terrassa en sessió de data 30 de juny de 2017, relatius a la dissolució i extinció del mateix.

     antena1

El Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Terrassa - Vallès Oest vehicula la relació de cooperació consensuada entre els ajuntaments de Terrassa i Viladecavalls per a la gestió directa i compartida del programa de televisió digital local pública.  

La Televisió Digital és un sistema de difusió del senyal de televisió que utilitza la tecnologia digital per a la transmissió de la imatge, el so i serveis interactius o d'accés a la societat de la informació. Aquesta transmissió es pot efectuar per cable, per satèl•lit o per ones terrestres (aquest últim cas, és el que anomenem Televisió Digital Terrestre).

A continuació trobareu tota la informació sobre el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació Terrassa - Vallès Oest, en compliment de l'establert per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
          
COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS :  Constitueix l'objecte del Consorci, la gestió conjunta del canal públic de televisió digital local que correspon als Ajuntaments membres, d'acord amb la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, que la configura com un mitjà audiovisual de comunicació de proximitat amb la naturalesa de servei públic, i d'acord també amb el procediment establert a la mateixa llei i a la Llei 10/2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme. 
         
ESTATUTS    
         
DESIGNACIÓ REPRESENTANTS MUNICIPALS     
INFORMACIÓ ECONÒMICA
          
PRESSUPOST 2017    
          PRESSUPOST ANYS ANTERIORS     
          COMPTES GENERALS     

Data actualització: octubre de 2017

Font: Transparència