BONIFICACIONS FISCALS

    PRINCIPALS EXEMPCIONS I BONIFICACIONS FISCALS

 

L'Ajuntament de Terrassa té previst en les ordenances fiscals un important nombre de bonificacions i exempcions de les que podeu gaudir per capacitat econòmicade caràcter social, per bon comportament ambiental i foment de l'activitat econòmica.

Per al 2018, s'ha aprovat un escalat de bonificacions per capacitat econòmica més progressiu i ampli d'aplicació que contempla bonificacions des del 25% fins al 90%.

 

Residents A)
Límit d'ingressos
B)
Límit d'ingressos
C)
Límit d'ingressos
D)
Límit d'ingressos
1 7.967,68 10.357,98 11.951,52 12.748,29
2 10.357,98 13.465,38 15.536,98 16.572,77
3 12.748,29 16.572,77 19.122,43 20.397,26
4 15.138,59 19.680,17 22.707,89 24.221,75
5 17.528,90 22.787,56 26.293,34 28.046,23
6 19.919,20 25.894,96 29.878,80 31.870,72
Més de 6 22.309,50 29.002,36 33.464,26 35.695,21

Bonificació
A)

Bonificació
B)
Bonificació
C)

Bonificació
D)

Taxa de residus 90% 80% 50% 25%
Resta 70% 55% 40% 25%

Les principals ordenances que preveuen bonificacions per capacitat econòmica són: Plusvàlua (herències), IBI (habitatges de protecció oficial), Taxes sobre la Gestió de Residus, Centres Docents de Titularitat MunicipalInstal·lacions EsportivesAnimals de CompanyiaHorts Municipals o Cementiri, entre d'altres.

Les bonificacions a famílies nombroses i monoparentals, també segueixen un escalat per ingressos, amb un màxim de 47.168,67 €, adaptant els trams al nombre de fills i contemplen bonificacions des del 5% fins al 90%. Les principals bonificacions són les de: Impost sobre Béns ImmoblesTaxes sobre la Gestió de Residus, o Centres Docents de Titularitat Municipal, entre d'altres.

 
 

message-information-48Què són les Ordenances Fiscals?

Són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.

Aquests ingressos ens permeten disposar dels recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat, el seu manteniment, així com la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

message-information-48Quins tributs i ingressos regulen?

Impostos: regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua.

Taxes: també regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals, la de zona blava,...

Preus públics: les ordenances inclouen també els preus públics, que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, però que també podrien ser prestats pel sector privat.

Es poden consultar i sol·licitar les bonificacions existents: 

    - Electrònicament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

   - Telefònicament trucant gratuïtament al telèfon 010 (900.922.010 fora de Terrassa)

   - Presencialment, a les Oficines d'Atenció Ciutadana

Data actualització: març de 2019

Actualització trimestral

Font: Gestió Tributària