ORDENANCES FISCALS 2016

Què són les Ordenances Fiscals?

Són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres ordenances que regulen els preus públics.

 

Quins tributs i altres ingressos regulen?

Regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’IBI, l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua.

També regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals o la de la zona blava, entre d’altres.

Les ordenances inclouen també els preus públics, que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, però que també podrien ser prestats pel sector privat, com el preu públic per l’ús dels equipaments esportius o el preu públic pels serveis d’atenció domiciliària.

 

Quina finalitat tenen?

Els ingressos derivats de les ordenances fiscals suposen aproximadament un 61 % dels ingressos corrents de l’Ajuntament.  Aquesta aportació ciutadana ens permet disposar dels recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat, el seu manteniment, així com la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

En la recerca d’una fiscalitat més justa, disposem d’un ampli sistema de bonificacions i ajuts al pagament que permeten aconseguir que cadascú pagui en funció de la seva capacitat econòmica i que tothom, independentment de la seva renda, pugui accedir als serveis municipals. Aquest conjunt de bonificacions i exempcions volen afavorir els col·lectius amb més necessitat i fomentar la creació d’ocupació i l’emprenedoria o l’eficiència energètica.

Principals tipus de bonificacions i exempcions tributàries

Ajuts al pagament d’impostos

 

Quin són els tipus impositius que apliquem ?

Principals tipus impositius vigents

 

La tramitació de l’expedient d’aprovació de les Ordenances Fiscals.

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar provisionalment, a la sessió extraordinària celebrada el dijous 5 de novembre de 2015 la proposta de modificacions de les Ordenances Fiscals municipals per a l’any 2016.

Informació sessió plenària extraordinària de 5 de novembre de 2015:

 

Les Ordenances Fiscals per a l’any 2016 va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2016, després de serr aprovades definitivament a la sessió plenària extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2015.

Informació sessió plenària extraordinària de 22 de desembre de 2015:

 

ORDENANCES FISCALS 2016 

A través d’aquest apartat podreu accedir a tota la informació de l’expedient d’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2016

 

ACCÉS A ORDENANCES FISCALS D’ANYS ANTERIORS 

A través d’aquest apartat podreu accedir al text de cadascuna de les ordenances fiscals actuals. Un cop seleccionada l’ordenança que us interessa consultar, se us mostraran també els texts de  les edicions anteriors ( a partir de l’any 2006) de l’ordenança.