DEUTE MUNICIPAL

A banda dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament, entre els que hi figuren els impostos, les taxes i preus públics per la prestació de serveis públics, l'Ajuntament pot concertar operacions de crèdit destinades al finançament d'inversions. Aquestes operacions són les que generen el deute públic dels ens locals.

 

Trobareu a continuació la informació referent a l'evolució interanual del deute municipal i els informes relacionats amb la previsió de moviments i situació del deute.

Evolució interanual del deute municipal               
INFORMES TRIMESTRALS D'EVOLUCIÓ DEL DEUTE

     

Estat de situació i evolució del deute municipal (Ajuntament)_ 2n trimestre 2019       

Estat de situació i evolució del deute municipal (Ajuntament i societats municipals)_  2n  trimestre 2019        

Data actualització: juliol de 2019               

Actualització trimestral           

Font: Serveis econòmics