DEUTE MUNICIPAL

A banda dels ingressos ordinaris de l'Ajuntament, entre els que hi figuren els impostos, les taxes i preus públics per la prestació de serveis públics, l'Ajuntament pot concertar operacions de crèdit destinades al finançament d'inversions. Aquestes operacions són les que generen el deute públic dels ens locals.

 

Evolució anual del deute municipal (dades a 31 de desembre)

 

            Evolució anual del rati d'endeutament (dades a 31 de desembre de cada any)

 

Trobareu a continuació la informació referent a l'evolució interanual del deute municipal i els informes relacionats amb la previsió de moviments i situació del deute.

Evolució interanual del deute municipal                 
  INFORMES TRIMESTRALS D'EVOLUCIÓ DEL DEUTE

 

Estat de situació i evolució del deute municipal (Ajuntament)_  1r trimestre 2020           
Estat de situació i evolució del deute municipal (Ajuntament i societats municipals)_ 1r trimestre 2020           
  OPERACIONS DE CRÈDIT CONCERTADES VIGENTS_ 1R TRIMESTRE 2020       

Data actualització: abril de 2020              

Actualització trimestral           

Font: Serveis econòmics