PAGAMENT A PROVEÏDORS

MARC LEGAL APLICABLE

El mètode de càlcul s'estableix al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desplega la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previst per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

Al BOE del dia 23 de desembre de 2017 es va publicar el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 635/2014, abans esmentat, de manera que s'aclareix la diferència entre el concepte de període mitjà de pagament a proveïdors i el termini màxim de pagament a proveïdors establert en la normativa en matèria de morositat regulada a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS

EVOLUCIÓ DEL TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (setembre 2014 - març 2018)

 

A partir de l'1 d'abril, el càlcul es fa a partir de l'aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats, en comptes del criteri que estableix l'inici d'aquest termini a partir de l'entrada de la factura en el registre administratiu.

 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS

EVOLUCIÓ DEL TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (a partir d'abril de 2018)

message-information-48Període mitjà de pagament a proveïdors: 

És l'interval temporal durant el qual cada administració ha de fer-se càrrec dels deutes amb els seus proveïdors, computat com a termini mitjà, l'incompliment del qual dóna lloc a l'adopció de les mesures previstes per a l'assegurament de part del pagament.

message-information-48Termini màxim de pagament: 

És un interval de temps subjecte a las regles de càlcul establertes a la Llei 3/2004, l'incompliment del qual provoca la meritació automàtica d'interessos del deute impagat des del transcurs del termini de pagament aplicable. El termini màxim de pagament a proveïdors segueix sent de 30 dies.

Còmput del temps a efectes del càlcul del termini de pagament a proveïdors 

 

Criteri vigent fins al març de 2018: es calcula a partir de l'entrada de la factura en el registre administratiu. La primera publicació mensual de la informació que preveu aquest Reial Decret va tenir lloc el mes d'octubre de 2014, referida a les dades del mes de setembre de 2014, i la primera publicació trimestral va ser el mes de octubre de 2014 referida al trimestre anterior.

QUADRE - RESUM ANUAL DELS TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

                (Informació detallada per cada entitat a la que li és aplicable)                        

  2020                    2019                     2018                    2017                  2016             2015           2014 

INFORMES RELATIUS AL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

ANY 2020
ANY 2019
ANY 2018
ANY 2017
ANY 2016
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA

Que certifiquen el compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l'Ajuntament: 

        Informe primer trimestre de 2020

Per consultar els informes d'exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2019       2018      2017     2016     2015    2014     2013     

Data actualització: juliol de 2020

Actualització mensual

Font: Serveis econòmics i Tresoreria General