MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 2016

Durant la fase d’execució del pressupost es poden produir modificacions en els ingressos i les despeses respecte a allò aprovat al pressupost inicial. El concepte de modificació pressupostària fa referència a aquestes variacions en les partides pressupostàries, que poden ser tant a l’alça com a la baixa.

Aquestes modificacions responen a unes tipologies i elements definits per la normativa reguladora de les Hisendes Locals.

Trobareu a continuació els informes elaborats trimestralment en relació a les modificacions pressupostàries i la documentació relacionada amb cadascun dels expedients tramitats al llarg de l’any segons cada tipologia.

 

Resum trimestral de les modificacions pressupostàries 2016

 

TERCER TRIMESTRE 2016

Modificacions del Pressupost d’ingressos

Modificacions del Pressupost de despeses 

SEGON TRIMESTRE 2016

Modificacions del Pressupost d’ingressos

Modificacions del Pressupost de despeses 

PRIMER TRIMESTRE 2016

Modificacions del Pressupost d’ingressos

Modificacions del Pressupost de despeses 

 

Ampliacions de crèdit   Modificacions en què es produeix un augment de crèdit que afecta a les partides pressupostàries declarades ampliables a les bases d’execució del pressupost.

 

Generacions de crèdit   Modificacions en les què es produeix increment del Pressupost en base a nous ingressos referits a aportacions o compromisos ferms d’aportació per finançar determinades despeses municipals, venda de béns, prestació de serveis o reembossament de préstecs.

 

Romanents de crèdits  Modificacions a l’alça del Pressupost de despeses que consisteix en traslladar al Pressupost els romanents de crèdit de despeses provinents de l’exercici anterior, amb finançament afectat, incorporables i no anul·lats en el tancament de l’exercici anterior.

 

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Modificació pressupostària consistent en l’assignació d’un crèdit per a la realització d’una despesa específica que no pot demorar-se a l’exercici següent i per a la qual no existeix crèdit o el que hi ha és insuficient. Es pot finançar amb romanent líquid de tresoreria, majors ingressos o anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides no compromeses i que s’estimin reduïbles sense pertorbar al servei.

Transferències de crèdit Són les modificacions que, sense alterar la quantia total del pressupost, trasllada imports totals o parcials de crèdits disponibles d’una partida a una altra de diferent àmbit de vinculació jurídica.

 

Què es la vinculació jurídica que s’aplica a les transferències de crèdit ?

Les bases d’execució del Pressupost 2016 defineixen la vinculació jurídica al següent nivell:

  • a nivell de programes – Àrea de despesa (primer dígit)
  • a nivell econòmic – el capítol (primer dígit)
  • a nivell orgànic – l’Àrea (primer dígit)
  • (despeses de personal) i s’estableix la vinculació a nivell de capítol.

S’exceptuen de la regla general i s’estableix la vinculació a nivell de:

  • Capítol, en la despesa de personal
  • Partida pressupostària, en les partides que atenguin als següents criteris:

– Capítol 4, en transferències nominals que assenyalin expressament el beneficiari
– Capítols 6 i 7. Inversió directa i transferències de capital
– Crèdits ampliables.

Informació d’exercicis pressupostaris anteriors

Consulta de modificacions pressupostàries  2015    2014     2012     2011    Anteriors

Consulta dels resums trimestrals 2015