MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Durant la fase d'execució del pressupost es poden produir modificacions en els ingressos i les despeses respecte a allò aprovat al pressupost inicial. El concepte de modificació pressupostària fa referència a aquestes variacions en les partides pressupostàries, que poden ser tant a l'alça com a la baixa, responent a les tipologies i elements definits per la normativa reguladora de les Hisendes Locals.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb cadascun dels expedients tramitats al llarg de l'any segons les diferents tipologies establertes i els informes elaborats trimestralment en relació a les modificacions pressupostàries.

GENERACIONS DE CRÈDIT 

Modificacions amb les què es produeix l'increment del Pressupost en base a nous ingressos referits a : • aportacions o compromisos ferms d'aportació per finançar despeses de l'Entitat • venda de béns  • prestació de serveis • reembossament de préstecs.

ROMANENTS DE CRÈDIT 

Modificació a l'alça de Pressupost de despeses que consisteix en traslladar al nou Pressupost  els romanents de crèdit que no han estat anul·lats en el tancament de l'exercici anterior.

AMPLIACIONS DE CRÈDIT 

Modificacions en què es produeix l'augment de crèdit que afecta a les partides  pressupostàries que han estat declarades ampliables a les bases d'execució del Pressupost.

CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Modificació pressupostària consistent en l'assignació d’un crèdit per a la realització d'una despesa específica que no pot demorar-se a l'exercici següent i per a la qual no existeix crèdit o el que hi ha és insuficient. Es pot finançar amb romanent líquid de tresoreria, majors ingressos, o anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides no compromeses i que s'estimin reduïbles sense pertorbar al servei respectiu.

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

Són les modificacions que sense alterar la quantia total del pressupost traslladen imports totals o parcials de crèdits disponibles d'una partida a una altra de diferent àmbit de vinculació jurídica, d'acord amb les bases d'execució del Pressupost. 
   INFORMES TRIMESTRALS RESUM DE LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
         PRIMER TRIMESTRE 2019
          Pressupost d'ingressos
          Pressupost de despeses 

Modificacions pressupostàries  exercicis anteriors

2018         2017          2016            2015            2014            2013           Anteriors

Data actualització: maig de 2019           

Actualització trimestral

Font: Serveis econòmics