ALTRES INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Reglament de Participació Ciutadana, a banda dels processos participatius i dels diferents espais estables de participació, com ara els consells municipals sectorials i els consells municipals de districte, contempla altres instruments o mecanismes de participació, possibilitant d'aquesta manera que la ciutadania pugui manifestar la seva opinió sobre determinades actuacions o projectes d'especial impacte per a la ciutat. 

Aquests instruments, d'acord amb l'establert pel Reglament aprovat, són principalment les consultes populars i les audiències públiques, sobre les que trobareu a continuació la informació relacionada. 

audiencies

Les sessions d’audiència pública són espais de participació reservats a la presentació pública per part del Govern, i el debat posterior entre el Govern i la ciutadania, de qüestions especialment significatives de l’acció municipal i dels pressupostos municipals.

appm     Audiències públiques Pressupost Municipal 2016

L'Ajuntament de Terrassa, entre els mesos de juliol i setembre de 2016 va organitzar diverses audiències públiques amb l'objectiu de rendir comptes amb la ciutadania sobre qüestions relacionades amb l'estructura, el funcionament i el pressupost de les diverses àrees municipals.

linia

A banda dels mecanismes esmentats, l'Ajuntament de Terrassa, d'acord amb els principis generals establerts per la Llei de Transparència catalana per a l'impuls del govern obert, implementa altres instruments, com ara les enquestes, que permeten la interrelació amb la ciutadania per a conèixer la seva opinió en relació a les polítiques públiques més rellevants.

enquestes

ENQUESTES VIGENTS ACTUALMENT


protocol     Enquesta Protocol de Dol

Enquesta per a l'elaboració d'un Protocol de Dol en cas de feminicidi o assassinat per violència patriarcal a Terrassa

ENQUESTES  TANCADES
reciclar       Enquesta Campanya "Reciclar bé, té recompensa" (resultats enquesta)
dusi     DUSI  Enquesta de participació ciutadana per a l'elaboració de l'Estratègia integrada de desenvolupament urbà sostenible de Terrassa

linia

TALLERS PARTICIPATIUS VIGENTS ACTUALMENT

     Tallers participatius Transport Públic Urbà
Procés organitzat per l'Ajuntament i TMESA que demana la participació de la ciutadania per tal de millorar el servei d'autobusos urbans de la ciutat

Data actualització: abril de 2017