Ple Municipal

ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per l’Ajuntament en Ple s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per l’Ajuntament en Ple en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una norma amb rang legal.

Ple Municipal ordinari del 26 de gener de 2017
11. Presentada pels Grups municipals del PSC, TeC, ERC-MES i CUP, per al disseny i execució d’una campanya comunicativa en relació al compromís polític de l’Ajuntament de Terrassa per assolir una gestió directa del servei d’aigua.

Ple Municipal extraordinari de l'1 de desembre de 2016 a l'Ajuntament de Terrassa
1. Acord de desestimació del recurs de reposició contra l’acord d’inici d’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa atorgat l’any 1941, i de pròrroga forçosa per garantia de la continuïtat de la prestació del servei.

2. Acord definitiu relatiu als béns que han de revertir a la finalització del contracte de concessió atorgat a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA el 10 de desembre de 1941 per l’acabament del termini de 75 anys.

Ple Municipal ordinari del 27 d'octubre de 2016 a l'Ajuntament de Terrassa

4. Aprovar l’acord relatiu als béns que han de revertir a la finalització del contracte de concessió atorgat a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., per l’acabament del termini del mateix.

Ple Municipal ordinari del 27 d'octubre de 2016 a l'Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 29 de setembre de 2016 a l'Ajuntament de Terrassa

5. Acord definitiu d’inici d’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa atorgat l’any 1941, i de pròrroga forçosa per garantia de la continuïtat de la prestació del servei.

Resum Ple Municipal Setembre 2016 de l'Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 29 de setembre de 2016 a l'Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 21 de juliol de 2016 a l'Ajuntament de Terrassa

15. Presentada pels Grups municipals del PSC, TeC, ERC-MES i CUP, sobre la gestió directa del servei d’abastament d’aigua a la ciutat de Terrassa.

Resum Ple Municipal Juliol 2016 de l'Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 21 de juliol de 2016 a l'Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 30 de juny de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa

3. Aprovació de l’inici de l’expedient per a la reversió dels béns i la liquidació del contracte de concessió atorgat a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i requeriment per la continuïtat de la prestació del servei durant un termini màxim de sis mesos.

Resum Ple Municipal Juny 2016 de l'Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 30 de juny de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 26 de maig de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 26 DE MAIG DE 2016
- SESSIÓ NÚM. 05/2016 -

4. Acord d’aprovació de les actuacions complementàries del Pla d’inversions 2015 i aprovació del Pla d’Inversions 2016 de la concessionària Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA.

Ple Municipal ordinari del 28 d’abril de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 28 D’ABRIL DE 2016
- SESSIÓ NÚM. 04/2016 -

3. Incoació de l’expedient per a l’estudi de les alternatives i l’establiment de les formes de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.
4. Desestimació del recurs de reposició interposat per Mina Pública d’Aigües de Terrassa contra el Decret núm. 1.014 de 15 de febrer de 2016 ratificat pel Ple del 25 de febrer de 2016, amb relació a la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic d’abastament d’aigua per a l’any 2016.
18. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta de Portaveus, si s’escau.
3. En suport als treballadors i treballadores de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., en relació a la finalització de la concessió del servei d’abastament d’aigua.

Resum Ple Municipal Abril 2016 de l'Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal ordinari del 28 d’abril de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa


Ple Municipal ordinari del 25 de febrer de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 25 DE FEBRER DE 2016
- SESSIÓ NÚM. 02/2016 -

5. Ratificació del Decret número 1.014/2016, de data 15 de febrer, pel qual s’aprova l’informe emès pels tècnics municipals desfavorable a la proposta de revisió de tarifes de subministrament d’aigua i les quotes de servei i altres tarifes de competència local, presentada per Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

Resum Ple de Febrer de l'Ajuntament de Terrassa dijous 25-02-2016 de Canal Terrassa

Ple Municipal ordinari del 25 de febrer de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa

Ple Municipal de 2015 i 2014

Per a més informació:
El Ple Municipal a la Seu Electrònica