Ple Municipal 2015 i 2014

ADVERTIMENT: La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per l’Ajuntament en Ple s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per l’Ajuntament en Ple en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una norma amb rang legal.

 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015
- SESSIÓ NÚM. 15/2015 -

20. Presentada pels Grups municipals de TeC, ERC-MES, Ciutadans i la CUP, demanant la constitució de la Comissió de l’aigua, abans de finals de 2015, per garantir la correcta reversió del servei d’aigua, l’adequada construcció dels diferents escenaris de gestió i un procés de deliberació participativa amb totes les garanties democràtiques.

Ple Municipal ordinari del 26 de novembre de 2015 a l’Ajuntament de Terrassa. 1ª part

 

Ple de constitució del nou Consistori 2015-2019 del 13 de juny de 2015

 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 26 DE FEBRER DE 2015
- SESSIÓ NÚM. 03/2015 -

5. Aprovació de la modificació dels requisits per ser beneficiari de la tarifa social d’abastament d’aigua.

Ple Municipal ordinari del 25 de febrer de 2016 a l’Ajuntament de Terrassa

 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 29 DE MAIG DE 2014
- SESSIÓ NÚM. 06/2014 -

4. Aprovar la modificació dels requisits per ser beneficiari de la tarifa social de l’aigua.

 

Per a més informació:
El Ple Municipal a la Seu Electrònica