Memòria del procés

Conscients que cada vegada més, és la ciutadania la que exigeix i promou debats sobre qüestions d'àmbit ciutadà, considerem de gran importància el fet de deixar rastre de tota la documentació generada per tot aquest procés.

 

Durant tot el procés de debat, el Consell Editorial vetllarà pels seus continguts i editarà butlletins informatius periòdics per tal de resumir l’activitat del dispositiu de forma clara, entenedora i comprensible.

 

Consultes a la ciutadania i Ple Municipal
Un cop tancat el procés participatiu, l’opinió de la ciutadania de Terrassa s’incorporarà a l’expedient que s’elevarà al Ple Municipal conjuntament amb el treball realitzat per la Comissió d'Estudi Política i Tècnica.

Es tracta de garantir que el model que finalment s’adopti sigui la millor opció possible des del punt de vista tècnic, jurídic, econòmic, patrimonial i ambiental.

El Ple Municipal serà qui prengui la decisió final sobre aquesta qüestió.