Junta de Govern Local

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb habilitació en una norma amb rang legal.

 

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 04/2016 19-FEBRER-2016
4. Donar compte de la resolució núm. 610, de 28 de gener de 2016, en la que s’acorda autoritzar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA que accepti les condicions de l’article 54 del Text refós de la Llei d’urbanisme per tramitar la llicència d’obres pel desviament de la canonada de D700 al seu pas per la urbanització de Sant Miquel d’Abrera, en tant que es tramita el Pla Especial autònom per a la seva autorització definitiva. Ex. AAMA 402/2015

Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 610, de 28 de gener de 2016, i s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:

PRIMER. Autoritzar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA per a que procedeixi a acceptar les condicions establertes en l’article 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, per a la tramitació de la llicència d’obres com a provisional en tant que es tramita el Pla Especial autònom per a l’autorització definitiva de la canonada de D700 en el tram que discorre pels terrenys on està situada la urbanització de Sant Miquel d’Abrera.

SEGON. Notificar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA i a l’Ajuntament d’Abrera el contingut d’aquest acord.

 

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 03/2016 5-FEBRER-2016
2. Donar compte de la resolució núm. 11000, de 15 de desembre de 2015, en què s’accepta la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en la modalitat de recurs tècnic per la realització de l’estudi de les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua del municipi de Terrassa. Exp. GNMA 53/2014

Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 11000, de 15 de desembre de 2015, i s’adopten per unanimitat dels assistents els següents acords:

PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en la modalitat de Recurs Tècnic per la realització d’un Estudi de les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua del municipi de Terrassa.

SEGON. Notificar el contingut de la present Resolució a la Diputació de Barcelona i als departaments que correspongui per a la seva tramitació i compliment.

 

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 13/2015 17-JULIOL-2015
8. Donar compte de la resolució núm. 5298 de 4 de juny de 2015, que sol·licita a la Diputació de Barcelona un ajut en la modalitat de recurs tècnic, consistent en un estudi de les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua de Terrassa. GNMA 53/2014

Analitzats els antecedents, es dona compte de la resolució núm. 5298, de 4 de juny de 2015, i en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut, en la modalitat de recurs tècnic consistent en un Estudi de les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua de Terrassa a partir de la finalització de l’actual concessió.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona als efectes pertinents.

 

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 11/2015 22-MAIG-2015
Aprovar el Pla d'Inversions 2015 de la concessionària Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA. AAMA 314/2015

Presentada la proposta es procedeix a la votació sobre si procedeix la seva urgència, aprovant-se per unanimitat dels membres presents.

Tot seguit, es passa a la votació dels acords que componen la present Proposta Urgent, els quals són aprovats per unanimitat, amb el contingut següent:

PRIMER.- Aprovar el Pla d’Inversions 2015 presentat per la concessionària del servei públic de subministrament d’aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA en data 24/03/2015 per un import total de 3.499.200€ (IVA exclòs), dels quals 3.228.200 € corresponen a inversions sobre béns revertibles i 271.000€, en béns no revertibles.

SEGON.- Aprovar el càrrec de 175.000€ (IVA exclòs) a la provisió per a Grans reparacions.

TERCER.- Aprovar el càrrec de 582.451,15€ (IVA exclòs) per l’obra de desviament de la canonada D700 a la provisió per a Desmantellament, sense perjudici que l’Ajuntament de Terrassa pugui emprendre les accions oportunes per les responsabilitats derivades pel pas de la canonada per la urbanització de Sant Miquel d’Abrera, i 30.000€ per el desmantellament del pou 1 de l’Areny. Així mateix, aprovar també amb càrrec a la provisió de desmantellament, l’enderroc de l’antiga casa del vigilant de Can Boada, realitzat el 2013 per l’import de 8.926,64€.

QUART.- Requerir a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA que presenti la proposta complementaria d’inversions 2015 en l’import de 185.000€, d’acord amb l’annex 1 de l’Addenda de data 22 de juny de 2012, que incorpori actuacions de substitució de xarxa de fibrociment o d’aquelles altres inversions que es considerin necessàries.

CINQUÈ.- Requerir a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA que presenti la proposta complementaria d’inversions 2015 en l’import de 90.000 €, per tal de donar compliment als acords de Junta que aprovaven els plans d’inversions 2011-2014, que incorpori actuacions de substitució de xarxa de fibrociment o d’aquelles altres inversions que es considerin necessàries.

SISÈ.- Notificar a Mina Pública d’Aigües de Terrassa,SA el contingut d’aquest acord.

 

Òrgan: Junta de Govern Local
Núm. reunió: 19/2014
Data reunió: Divendres 7 de novembre de 2014
Hora Inici: 09:30
Lloc de reunió: Sala de Govern

12. Donar compte de la resolució núm. 8812 de 24 d’octubre de 2014 per sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut consistent en un estudi econòmic i jurídic, en relació amb la finalització de la concessió Mina Pública d’Aigües de Terrassa per a l’abastament d’aigua al municipi de Terrassa. GNMA 9/14

 

Òrgan: Junta de Govern Local
Núm. reunió: 02/2014
Data reunió: Divendres 24 de gener de 2014
Hora Inici: 09:30
Lloc de reunió: Sala de Govern

6. Aprovar l'expedient d'alienació d'accions propietat de l'Ajuntament de Terrassa en l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA.

 

Òrgan: Junta de Govern Local
Núm. reunió: 18/2014
Data reunió: Divendres 24 d’octubre de 2014
Hora Inici: 09:30
Lloc de reunió: Sala de Govern

4. Aprovar el pla d'inversions 2014 de la concessionària Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA. AAMA 2/2014

 

Per a més informació:
La Junta de Govern Local a la Seu Electrònica