Glossari

A
Abastament d'aigua en alta: Instal·lacions d'abastament formades per les plantes de potabilització, dipòsits de regulació i grans canalitzacions de transport.
Abastament d'aigua en baixa: Instal·lacions d'abastament de distribució domiciliària.
Abocament: És el lloc on hi ha un afegit de substàncies al medi.
Afuents: Són torrents o rius que desemboquen en altres rius més grans i/o importants.
Aigua contaminada: La contaminació de les aigües dependrà de les substàncies que dissolguin en els seus recorreguts, per tant, no es pot afirmar que les aigües naturals no estiguin contaminades. Si el sòl està contaminat amb substàncies nocives per a la salut, algunes d'aquestes poden estar dissoltes a les aigües que recorren i travessen el sòl. La contaminació també pot ser deguda a microorganismes arrossegats i que es trobin en suspensió a l'aigua.
Aigua natural: L'aigua natural és aquella que es troba a la natura i no podem dir que és pura, ja que l'aigua en el transcurs del seu recorregut en el medi natural dissol moltes de les substàncies que troba al seu pas.
Aigua potable: Perquè una aigua sigui bona per beure ha de ser potable. Són aigües potables aquelles que contenen substàncies dissoltes en una proporció no superior a la determinada per la llei que regula la potabilitat de les aigües de consum públic. L'estat regula la potabilitat de les aigües (BOE 20.09.90) conjuntament amb altres institucions, com és el cas de l'ASAC, l'agrupació de serveis d'aigua de Catalunya. Les aigües potables tenen controlats els caràcters: organolèptics, fisico-químics, relatius a les substàncies no desitjables, relatius a les substàncies tòxiques i microbiològics.
Aigües residuals: Aigües procedents d'habitatges, instal·lacions comercials o industrials, sanitàries, comunitàries o públiques i que són conduïdes a les instal·lacions de sanejament.
Amortitzar: Repartir el cost de reposició (d’una màquina, una instal·lació, etc.), entre els períodes en què aquesta és econòmicament útil i, consegüentment, disminuir cada any el seu valor comptable en el balanç.
Aqüífer: Formació geològica que conté aigua gràcies a la porositat del sòl.
Autodepuració: Eliminació gradual per descomposició de l'excés de matèria orgànica de les aigües naturals contaminades gràcies a l'activitat dels microorganismes que hi viuen.

B
Benefici industrial: Marge econòmic resultant de la diferència entre ingressos i despeses d'una activitat.
Bens afectes al servei: Tots els béns necessaris per al funcionament correcte d'un servei.
Bens no revertibles: Aquells que aporten utilitat indirecta al servei i que no s'han finançat com a inversions amortitzables en tarifes. El seu cost d'adquisició pot quedar reflectit com a part del cost d'un servei necessari.
Bens revertibles: Aquells que aporten utilitat directa al servei i que s'han finançat com a inversions amortitzables en tarifes.
Bon estat de conservació i ús de les instal·lacions: Aquell que permet la plena funcionalitat del bé considerat.

C
Calamarsa: Grans de glaç (aigua sòlida) que pot ser seca o acompanyada per pluja.
Cànon de l’aigua: Taxa que es paga a la factura de l’aigua en funció del consum que es fa.
Caràcters físico-químics: Els caràcters físics controlables, entre altres, són: la temperatura, que no ha de superar els 25ºC el pH, que ha de tenir valors entre 6,5 i 8,5 i en cap cas superar el valor de 9,5. Els caràcters químics es refereixen a les concentracions de substàncies que conté l'aigua, que no poden superar unes determinades concentracions.
Caràcters microbiològics: No poden ser presents en l'aigua potable cap dels microorganismes bacterians o vírics causants de trastorns, principalment intestinals. Són eliminats amb tractaments químics de les aigües.
Caràcters organolèptics: Les característiques organolèptiques de l'aigua són el color, la turbidesa, l'olor i el sabor. L'aigua potable ha de ser incolora, transparent, tenir un sabor agradable i no fer olor. El sabor i l'olor són dues característiques relacionades entre elles.
Caràcters relatius a substàncies no desitjables: Hi ha altres substàncies que encara que puguin estar contingudes a les aigües, la seva presència no és desitjable i, per tant, ha de ser mínima, no pot superar 100 micrograms per cada litre d'aigua. Entre aquestes hi ha: nitrats, nitrits, amoníac, hidrocarburs, fòsfor, fluor, cobalt, bari, plata, etc.
Caràcters relatius a substàncies tòxiques: Les substàncies tòxiques són aquelles que com el mercuri, níquel, plom, plaguicides etc., no poden superar els 50 micrograms per litre, ja que en quantitats superiors són causa de diverses malalties.
Clavegueres: Canals subterranis que condueixen les aigües brutes cap als col·lectors.
Cloració: Sistema de potabilització de l'aigua mitjançant el clor, és eficaç però deixa mal gust a l'aigua.
Col·lector: Qualsevol sistema de conducció que reculli i condueixi les aigües residuals urbanes, des de les xarxes de clavegueram de titularitat municipal fins a les estacions de tractament.
Concessió d’obra i servei:
Concessió de servei públic:
Condensació: Pas entremig d'una substància quan es passa de l'estat de vapor a un estat condensat, és a dir, a l'estat líquid o al sòlid.

D
Depuradora: Instal·lació de tractament d'aigües potables, residuals o industrials.
Desenvolupament sostenible: El que es basa en l'aprofitament de recursos materials i energètics renovables i en garanteix la renovació.
Desglaç: O desgel, és la fusió de les neus i glaceres a causa de l'augment de temperatura.
Dessecar: Pèrdua d'aigua d'un ésser o teixit.
Digestor: Qualsevol reactor químic específicament dissenyat per al procés de digestió anaeròbia, en especial de la fracció orgànica dels residus i/o dels fangs de depuradora. És la peça bàsica d'una planta de metanització o de compostatge anaerobi.
Dissolució: Procés pel qual un solut (substància a dissoldre) i un dissolvent donen una solució.

E
Emissari submarí: Col·lector que transporta les aigües depurades a l'interior del medi marí. N'hi ha que transporten aigües depurades, i altres, no.
Escorrentia: Aigua provinent de la pluja que recorre la superfície que tendeix a produir erosió.
Estació depuradora d'aigües residuals (EDAR): Conjunt d'estructures, mecanismes i instal·lacions en general que permeten el tractament de les aigües residuals i dels fangs resultants.
Estructura tarifària: Format adoptat per al sistema de cobrament del servei d'abastament d'aigua. Habitualment inclou un terme fix i un altre variable dividit en diversos blocs de consum.
Evaporació: Procés on a partir de l'aportació d'energia el líquid passa a l'atmosfera com a ser gasvapor.
Evapotranspiració: Aigua que passa del sòl i de les plantes a l'atmosfera.

F
Factura de l'aigua: Document on figura el consum de l’aigua, el cost d’aquesta, i altres aspectes relacionats.

G
Gestió directa: Aquella per la qual l'ens titular d'un servei n'assumeix la seva prestació.
Gestió indirecta: Aquella per la qual l'ens titular d'un servei encomana la seva gestió a un operador privat.
Gestor del servei públic: Aquell operador privat que rep l'encomana de prestar el servei en nom del seu titular.

H
Hidrogràfca (CONCA): Territori on les aigües fueixen al mar a través de rieres i convergeixen en una sola.

I
Infltració: Penetració de les aigües de la pluja per una fissura o per la permeabilitat del sòl.
Interventor Tècnic de la concessió: La persona a qui el titular del servei concedit encomana vetllar per la bona conservació dels béns i/o de les condicions materials en que es presta el servei.
Invertir: Esmerçar (diners) en béns no fungibles, de caràcter plurianual, especialment els dedicats a la producció d'un determinat bé o servei.
: Àtom o conjunt d'àtoms que tenen càrrega elèctrica positiva o negativa. Totes les substàncies dissoltes a les aigües minerals són ions.

J
Judicialització dels procediments administratius:

L
Liquidació de la concessió: Procediment pel qual al final d'un contracte de concessió es fa una reversió dels compromisos assumits i es contrasten amb els resultats assumits, en especial pel que fa a la reversió d'actius i als comptes que eventualment estiguin pendents de saldar.
Lixiviats: Productes aquosos de la dissolució dels components solubles dels residus i de les reaccions químiques entre ells.
Llera: Zona del riu que està coberta per aigua, és la zona més baixa.

M
mg/L: És una unitat de concentració de les dissolucions que indica els mil·ligrams de solut que estan dissolts en un litre de dissolució.
Municipalitzar

O
Organolèctica (característica de l'aigua): Propietat de la molècula de l’aigua perquè és orgànica i té característiques elèctriques degut a la interacció de l’oxigen i l’hidrogen.

P
Patògen: Agent infecciós que causa malalties.
Piezòmetre: Perforació de petit diàmetre, practicada en el terreny o en una massa abocada, equipada per a la determinació del nivell de líquids dipositats al seu fons i/o per a l'extracció de mostres d'aquests per a la seva anàlisi.
Precipitació: Aigua que prové de l'atmosfera i cau en forma líquida.
Preus públics:
Producte químic: Expressió utilitzada per a referir-se a les substàncies químiques obtingudes en una reacció. Cal recordar que l'aigua és una substància química o producte químic. De totes maneres, moltes vegades, l'addició de productes químics assegura la potabilitat de les aigües.
Programes de descontaminació gradual (PDG): Estudi fet per la indústria per a l'eliminació de focus o episodis de contaminació.

R
Reclosa: És una construcció que s'ubica sobre la llera d'un riu perpendicularment d'aquest i del sòl, amb la finalitat de retenir l'aigua i crear un embassament. Aquestes construccions normalment estan fetes de formigó o terres i se sostenen per diferents tipus de descàrregues de pes, com ara els contraforts.
Reglament del servei:
Remunicipalització: Moviment orientat a la recuperació de la capacitat dels municipis per governar i gestionar els serveis públics de la seva titularitat. Ha trobat un fort impuls com a conseqüència de la crisi econòmica i l'aparició de noves sensibilitats polítiques i socials.
Retribució de la concessió: Concepte que té dues acepcions: a) conjunt d'ingressos a que el concessionari té dret com a conseqüència de l'activitat concedida. Aquests ingressos li han de permetre afrontar les despeses del servei i la diferència del benefici obtingut. b) benefici industrial resultat del balanç entre ingressos i despeses associades a l'activitat concedida.
Reutilització d'aigües: Nova utilització de l'aigua després del seu tractament i depuració.
Revertir: Una cosa, tornar a la propietat de qui n’havia disposat en favor d’un altre. En l'àmbit concessional dels serveis públics, és l'acte pel qual el concessionari lliura els béns afectes al servei de l'ens concedent.
Risc inherent al contracte de concessió: L'eventualitat de que el benefici sigui negatiu.

S
Sabor: Qualitat referida al sentit del gust. El sabor és un caràcter organolèptic. El gust de l'aigua pura no és agradable; diem que una aigua té bon gust si la seva composició fa que li trobem un sabor agradable. De qualsevol manera, no és prudent beure aigua de les fonts sense saber si és potable o no, moltes vegades aigües de molt bon sabor poden produir problemes intestinals degut als microorganismes que contenen.
Sanejar: Dur a terme operacions reals o comptables encaminades a refer (un patrimoni), a redreçar (una empresa, un sector econòmic, una administració pública, etc.).
Sediment: Matèria que un líquid portava en suspensió i s'ha disposat al fons del recipient que el conté o que l'ha contingut. En el cas d'un riu, els llims i fangs són els sediments que sedimenten als marges.
Servei públic: Servei prestat d’una manera regular i contínua per l’Administració, directament o mitjançant concessionari, per a satisfer les necessitats generals públiques.
Servei públic essencial:
Servei públic gestionat en monopoli:
Servei públic reservat:
Sobreexplotació: Utilització d'alguna cosa en excés.
Societat anònima municipal:
Societat concessionària:
Societat de capital mixta:
Solidificació: Procés on una substància, passa d'estat líquid a l'estat sòlid o d'estat gasós al sòlid mitjançant la disminució de la temperatura i/o la variació de la pressió.
Sòlid sedimentable: Material sòlid que arriba al fons del riu.
Subrogació del personal:

T
Tarifa
Taxa
Titular del servei públic: Administració pública que té encomanada la responsabilitat de prestar aquell servei públic.
Transpiració: Aigua que es desprèn de les plantes i passa a l'atmosfera.
Turbines: És una màquina formada per unes aspes unides a un eix que giren i es genera un corrent elèctric.

Z
Zones humides: Zones on hi ha una gran quantitat de vapor d'aigua a l'ambient, o bé, una zona on hi ha zones amb llacs, etc. Són zones continentals on s'acumula aigua en forma d'aiguamolls, estanys, rierols, etc. I on es concentra gran diversitat de fauna i fora pròpia d'ambients aquàtics.