Comissió Informativa – Setembre 2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 14 DE SETEMBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 7/2015 -

Epígraf 10): INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

En aquest punt pren la paraula el Sr. Armengol i posa de manifest que es disposa d’un elaborat per encàrrec de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, en relació a la finalització de l’actual concessió del servei públic d’abastament d’aigua i de la continuïtat del servei. Recorda que s’ha donat trasllat del mateix als membres de la Comissió.

La Sra. Sirvent demana que l’estudi del referit informe es faci per part de tots els grups de forma conjunta i de forma oberta al públic i a les entitats.

Continua la seva intervenció el Sr. Armengol indicant que en la sessió anterior s’havien proposat dos candidats per ocupar el càrrec de “Comissionat de l’aigua”, el Sr. Ramon Arribas i el Sr. Joan Gaya. Manifesta que l’equip de govern considera igual de vàlids els dos candidats, però que després d’haver consultat als diferents grups municipals i d’haver comprovat que majoritàriament aquests opten per l’opció d’en Joan Gaya, i atès el compromís adquirit de prendre aquesta decisió amb el consens més ampli possible, proposa votar que sigui aquest el seleccionat per ocupar el càrrec.

En Sr. Matilla, manifesta la seva sorpresa i desconeixement de què en aquesta comissió estigués previst discutir aquesta qüestió i critica que un assumpte de tal rellevància estigui fora de l’ordre del dia i no s’hagi comunicat prèviament a tots els membres de la comissió. Tanmateix accedeix a què es produeixi la votació.

En resposta a la proposta de petició, tots els membres es posicionen favorables, exceptuant el Sr. Turmo que s’absté, a què sigui nomenat el Sr. Joan Gaya com a "Comissionat de l’aigua".

I no havent-hi cap més assumpte que tractar, a dos quarts de vuit de la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present Acta, que com a Secretari CERTIFICO.