Comissió Informativa – Octubre 2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 19 D’OCTUBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 8/2015 -

Epígraf 5) INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

La Sra. Escudé avança un tema que serà presentat a la consideració del Ple municipal el proper mes de novembre. Es tracta de l’aprovació de l’Addenda al Conveni signat en data 21 de desembre de 2012, i formalitzada en data 3 de novembre de 2015 entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, SA. Aquesta Addenda incorporarà diversos annexos: un protocol de procediment per a la valoració dels requisits per accedir a un habitatge de reallotjament provisional; un model de contracte de lloguer a subscriure entre els afectats de la tercera fase (Blocs 1 a 4) de la remodelació del PA2 MPOUM Ca n’Anglada i la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa; i relació d’habitatges reservats per l’actuació d’esponjament de Ca n’Anglada, propietat de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa. El document, afegeix la Sra. Escudé, regula el reallotjament provisional en habitatges de Torre-Sana (Pacte Segon), així com el reallotjament provisional per compte i càrrec de l’afectat (Pacte Tercer).

El Sr. Armengol es refereix tot seguit a la presentació del Comissionat de l’Aigua, Sr. Joan Gaya, tot anunciant que es farà en el marc de la Junta de Portaveus. Aleshores serà el moment de parlar de la constitució de la Comissió de l’Aigua així com la seva composició.

El Sr. Caballero assenyala que si es presenta alguna proposta en relació a la Comissió es podrà estudiar.

La Sr. Sirvent posa de manifest que la Junta de Portaveus ja va prou atapeïda de temes, tenint en compte que el Ple ordinari és el dijous següent.

El Sr. Armengol puntualitza que aquesta qüestió no té perquè ser presentada en el Ple del 29 d’octubre.

El Sr. Caballero considera que a tres dies de la realització d’una reunió plenària és difícil arribar a acords. Amb un mes de termini seria més fàcil.

El Sr. Matilla dubta que la Junta de Portaveus pugui debatre sobre la composició de la Comissió de l’Aigua. Per tant, al seu judici, és millor que l’equip de govern faci arribar una proposta als Grups de l’oposició, per tal que aquests la valorin.

La Sra. Sirvent considera que el millor fóra que la Comissió comencés a treballar el més aviat possible, i recorda que al mes de maig està previst fer la consulta ciutadana.

En un altre ordre de coses, el Sr. Armengol recorda que s’ha convocat als Grups polítics municipals a una reunió de la Comissió política de mobilitat, per tal de parlar, sobretot, del servei de transport públic d’autobús.

El Sr. Caballero es refereix tot seguit a unes declaracions publicades al diari Punt Avui, en el sentit de què es descartava el cobriment de la riera del Palau. El Sr. Caballero pregunta si aquesta opció implica treure càrregues urbanístiques als promotors. Per altra banda, el Sr. Caballero pregunta quan pensa el govern municipal informar a la Comissió Informativa sobre l’ampliació del pla del centre. El Sr. Caballero pregunta perquè els Grups de l’oposició s’han d’assabentar de temes com aquest a través de premsa, existint la Comissió Informativa de Territori.

El Sr. Armengol recorda, pel que fa a la riera del Palau, que s’ha seguit un procés judicial.

La Sra. Escudé afegeix que el sector Palau nord va ser impugnar el pla de viabilitat econòmica. Pel que fa a la hipòtesi del cobriment total de la riera, l’Agència Catalana de l’Aigua es va manifestar en contra, atès que en els sectors productius la riera havia d’anar descoberta. La Sra. Escudé recorda que el Tribunal Suprem va emetre sentència que tombava el pla de viabilitat. Ara s’està en la fase d’estudiar els beneficis que tindran els diferents sectors, siguin productius o no.

El Sr. Armengol es refereix a l’ampliació del pla del centre. Aquesta ampliació està prevista en el Pla de Mobilitat, respon als criteris de reduir la contaminació i descongestionar la zona. El Sr. Armengol afegeix que ell no s’inventa les notícies. El periodista li va preguntar sobre el programa electoral del PSC en relació a aquesta qüestió.

El Sr. González pregunta si ja hi ha un informe sobre la qüestió del subministrament de l’aigua.

El Sr. Armengol assenyala que va fer arribar els informes als Grups municipals. En són dos, i els ha encarregat Mina Pública d’Aigües. El Sr. Armengol afegeix que encara no ha tingut temps de llegir-los, i que s’estan valorant. Mina ha acudit a despatxos professionals especialitzats.

El Sr. Armengol conclou informant que s’està fent una auditoria de la xarxa. Aquest estudi està força avançat.

La Sra. Sirvent demana que es tingui en compte, en relació a la gestió del servei de subministrament d’aigua, els recursos de què disposa una de les parts, en aquest cas Mina, que ha pogut encarregar dos informes “de part”, i per tant parteix d’una situació d’avantatge. Per tal d’equilibrar una situació com aquesta, en què una de les parts disposa d’aquest avantatge, calen recursos públics.

El Sr. Armengol recorda que els informes de Mina no vinculen l’Ajuntament de Terrassa. Es faran servir, si cal, en seu judicial.

El Sr. Caballero recorda que una de les tasques que cal realitzar és informar sobre els avantatges i desavantatges de cadascuna de les modalitats de gestió.

El Sr. Armengol manifesta que la voluntat de Mina d’Aigües és que tot continuï igual que ara.

El Sr. Matilla considera que front a l’ofensiva de Mina, davant del què planteja com la catàstrofe de la municipalització del servei, l’Ajuntament s’hauria de manifestar públicament.

El Sr. Armengol recorda que l’Ajuntament ja ha contractat la realització d’un estudi sobre les modalitats de gestió.

I no havent-hi cap més assumpte que tractar, quan són dos quarts de vuit de la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present Acta, que com a Secretari CERTIFICO.