Comissió Informativa – Novembre 2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 9/2015 -

En aquest punt el Sr. Armengol planteja una modificació de l’ordre del dia, atenent a la presència del Sr. Joan Gaya, per informar al voltant del servei de subministrament d’aigua a la ciutat, i al fet que un compromís personal farà que hagi de marxar abans.

La Sra. Sirvent proposa en aquest punt que els representants de la Taula de l’Aigua, presents entre el públic, puguin fer ús de la paraula.

El Sr. Turmo manifesta que no tindria inconvenient en què en un altre tipus de reunió participessin totes les parts, però recorda que no és conforme al Reglament Orgànic Municipal la seva participació activa a la Comissió Informativa, sense tan sols haver informat prèviament als membres de la mateixa. El Sr. Turmo assenyala també que, llevat millor criteri, ni en el ROM ni en el Reglament de Participació Ciutadana es contempla que es decideixi per votació la intervenció de persones no membres de la Comissió Informativa a les sessions de la Comissió Informativa.

El Sr. Gaya posa de manifest que la seva presència respon a una voluntat d’informar, no de debatre.

El Sr. González assenyala que s’està treballant en la creació d’una comissió de l’aigua, amb voluntat de què tingui caràcter plural.

El Sr. Caballero posa de manifest que el Grup d’ERC-MES té una posició parcial en relació al tema de l’aigua, com la tenen tots els Grups municipals. Afegeix que no té cap inconvenient en què els representants de la Taula s’expressin.

El Sr. Matilla manifesta que tampoc té cap inconvenient. Afegeix que hagués estat bé incloure explícitament aquest tema, el tractament del servei de subministrament d’aigua, en l’ordre del dia de la reunió.

El Sr. Turmo posa de manifest que si hagués constat a l’ordre del dia haurien pogut ser-hi presents altres parts, com ara la concessionària del servei. El Grup del PPC també és parcial en relació a aquest tema, a favor d’un sistema que garanteixi la prestació del servei en les millors condicions.

Tot seguit, i per majoria, amb el vot a favor dels Grups del PSC, TeC, ERC-MES, CiU i la CUP, i l’abstenció dels Grups de Ciutadans i del PPC, els membres de la Comissió Informativa acorden que els representants de la Taula de l’Aigua puguin intervenir en algun moment de la reunió.

El Sr. Gaya comença la seva exposició posant de manifest que avui, a diferència de la seva compareixença a la Junta de Portaveus, sí té alguna cosa a dir. Tot i així, el moment actual està encara molt lluny de permetre un debat sobre el model de gestió. El Sr. Gaya fa una exposició de les relacions entre l’Ajuntament i la concessionària al llarg dels 75 anys de durada de la concessió, des de 1941. Durant bona part d’aquest temps, 60 anys, la relació entre l’Ajuntament i la concessionària es va fonamentar en la confiança. L’any 2001 es va signar un conveni per la dotació del Fons de reversió. Això inclou l’avaluació de l’estat d’ús de les instal·lacions, la valoració de la fórmula financera dels criteris d’amortització del fons de reversió, el valor residual, etc. Es refereix també als estudis sobre la reversió dels béns afectes al servei al final del termini de la concessió, tant els reversibles com els no reversibles. L’any 2012 es va aprovar una addenda al conveni, en el qual es preveia un pla d’inversions per valor de 12 milions d’euros. Aquesta quantitat contemplava les grans reparacions, les possibles actuacions de desmantellament i possibles reparacions derivades de l’informe de l’interventor tècnic. El pla d’inversions tenia per objecte garantir el lliurament en condicions dels béns afectes al servei. La idea, afegeix el Sr. Gaya, és arribar a un cost zero de la reversió. El Sr. Gaya assenyala que progressivament, l’Ajuntament ha anat intervenint més en la concessió. L’any 2013 l’Ajuntament va donar un pas mes, amb un pla de treball i un cronograma. Al maig de l’any proper s’haurà de prendre una decisió sobre el sistema. El Sr. Gaya considera que encara no es donen les condicions ni per liquidar correctament la concessió ni per fer un debat de futur sobre la gestió. També informa que s’ha reunit amb Mina i li va insistir en la necessitat de transferir tota la informació que l’Ajuntament necessita. Es va signar un acta en la qual Mina es dóna per assabentada del què se li va demanar. El Sr. Gaya vol creure que aquesta informació es donarà. La informació, al capdavall, pertany al titular del servei. Mina és la gestora del servei. L’Ajuntament ha de garantir la continuïtat de la prestació del servei. S’ha fet un calendari de dos mesos per tenir tota la transferència d’informació, necessària per començar el debat.

El Sr. Cadevall afegeix que ha anat arribant informació. A partir del 2012 han començat les dificultats. Els béns estan en bon estat, però la seva situació jurídica no és clara. El Sr. Cadevall es refereix també al canvi de tarannà en la relació amb Mina i en quant als problemes de lliurament d’informació.

El Sr. Matilla manifesta que si després de tants anys no es disposa de tota la informació, potser per una qüestió de confiança o per deixadesa. L’Ajuntament té una responsabilitat política.

La Sra. Sirvent pregunta si aquesta situació es produeix a d’altres administracions. També pregunta si els requeriments d’informació s’han fet per escrit. La Sra. Sirvent considera que el que pertoca és una resolució contractual, per incompliment reiterat de les peticions d’informació. Per altra banda, la Sra. Sirvent manifesta que hi ha una responsabilitat política de l’Ajuntament, ja que no s’ha fet un seguiment acurat a una companyia que presta un servei públic.

El Sr. Gaya respon que aquesta situació també es dóna en altres ajuntaments, de diferents colors polítics. Contra més llarg és el contracte, i en el cas de Mina, de 75 anys, l’únic cas que el Sr. Gaya s’ha trobat, és més fàcil que passi. Des de l’any 2000 cap aquí, la intervenció de l’Ajuntament ha anat creixent. El Sr. Gaya considera que cal mirar més endavant que enrere.

El Sr. Cadevall informa que els requeriments s’han fet per escrit. El contracte de 1941 no preveia certes qüestions, com ara la transferència d’informació.

El Sr. Caballero es refereix a les paraules del Sr. Cadevall sobre el fet que Mina va començar a no transferir informació a l’Ajuntament. El Sr. Caballero afegeix que entén que el PPC defensi les relacions basades en la confiança.

El Sr. Cadevall reitera que des del 2012 hi ha dificultats per obtenir informació. Mina respon als requeriments, però argumenta qüestions com ara que hi ha dades protegides o dades que no es poden aconseguir.

El Sr. Turmo demana al Sr. Caballero que retiri les seves paraules, extremadament greus i falses en al·lusió al PP, i si no les retira que especifiqui què està insinuant, a fi i efecte que consti en acta, per poder, qui parla, exercitar les accions que corresponguin en dret.

El Sr. Caballero les retira.

El Sr. Turmo afegeix que ha de fer una queixa al govern municipal. Al mes de setembre va demanar una reunió de la Comissió de l’Aigua, ja que hi havia un dictamen jurídic per part de Mina. El Sr. Turmo va demanar aquest informe i no se li va facilitar. El debat, per tant, no és equilibrat.

El Sr. Armengol manifesta que ha fet arribar aquest informe als Grups de l’oposició.

El Sr. González posa de manifest que Mina hauria de fer públics els seus comptes. Tota la informació és necessària per poder avançar en els treballs. El Sr. González suggereix avançar en paral·lel amb d’altres qüestions.

El Sr. Gaya es mostra d’acord.

Per part dels representants de la Taula de l’Aigua es trasllada la pregunta de si hi ha un informe jurídic sobre una segona concessió. També pregunten a què s’han destinat els recursos de la venda d’accions de Mina per part de l’Ajuntament.

El Sr. Cadevall posa de manifest que el resultat de la venda ha estat el d’uns ingressos per a l’Ajuntament. Aquests ingressos no són finalistes.

Pren la paraula tot seguit la Sra. González, qui comença assenyalant que la proposta de debat i els espais de participació es basen en la deliberació col·lectiva. Cal separar els tres àmbits: Mina, l’Ajuntament i la ciutadania. Són espais diferents amb interessos diferents, tot i que també amb coincidències. Cal buscar els espais de contacte i interrelació. La ciutadania ha de tenir un espai de debat i diàleg. Ha de poder participar amb força. La Sra. González anuncia que anirà identificant els agents i actors ciutadans, així com altres experiències a d’altres ajuntaments. També parlarà amb els diferents representants polítics. La Sra. González proposa fer servir una subcomissió específica sobre l’aigua dins del Consell Municipal de Medi Ambient. El problema és que les seves decisions no són vinculants. Caldria, doncs, cercar mecanismes per fer-les vinculants. La Sra. González proposa fer una enquesta, una consulta o algun altre mecanisme, per vincular la ciutadania. Però la ciutadania necessita disposar de tota la informació per a què hi hagi una decisió fonamentada i per evitar manipulacions.

El Sr. Caballero posa de manifest que en el marc de la Comissió Informativa especial de Transparència s’està elaborant un pla de treball i s’està treballant en la redacció d’una ordenança. Aquesta ordenança preveurà la creació d’un registre de grups d’interès, un aspecte que ja està contemplat per la llei del Parlament de Catalunya. El tema dels grups d’interès pot tenir a veure amb els processos que s’endegaran en relació als debats sobre la gestió de l’aigua.

El Sr. Matilla manifesta que Mina no és un actor més, sinó que és part interessada. La conclusió que ha deixat la intervenció del Sr. Gaya és que la situació és la mateixa de fa un any: que Mina no compleix els compromisos. El compromís polític clar de l’Alcalde ha estat el de fer una consulta. El Sr. Matilla dubta que el Consell de Medi Ambient sigui el fòrum més adient. Aquest Consell ja té una agenda pròpia, mentre que el tema de l’aigua té una excepcionalitat.

La Sra. Sirvent assenyala que es disposa de la informació al mes de gener, quedaran pocs mesos per treballar fins a la finalització de la concessió, i treballar amb garanties.

La Sra. González es mostra d’acord, tot i que considera que ja es pot treballar sobre l’anàlisi dels tipus de gestió. En tot cas, cal que el procés doni totes les garanties als ciutadans i a l’administració pública.

En resposta a un plantejament de la Sra. Sirvent sobre la presentació del pla de treball fora de l’àmbit municipal, la Sra. González assenyala que abans de difondre informació cal cercar espais comprensibles, saber on es publica. Cal dissenyar un bon espai, amb credibilitat.

La Sra. Sirvent considera que es poden fer les dues coses.

La Sra. González afegeix que en poques setmanes es pot disposar d’un espai clar, creïble, en el qual es pugui fer un seguiment adequat.

El Sr. González manifesta que en el procés de participació Mina no hi ha de fer res.

El Sr. Turmo entén que no seria necessari un procés participatiu, i critica el procés de debat i estudi perquè no està equilibrat. El Sr. Turmo recorda que va demanar al mes de setembre una reunió urgent de la comissió política de l’aigua, per a què l’equip de govern donés resposta a les importants incerteses que resulten d’un informe jurídic encarregat per la concessionària. Tot forma part de la iniciativa d’un partit polític. El millor sistema, considera el Sr. Turmo, és la gestió indirecta. Aquest és el model que defensa el Grup del PPC.

El Sr. Caballero assenyala que el govern municipal considera que podrà prendre una decisió política abans del maig de 2016. El Sr. Caballero creu que no hi serà a temps si vol implementar totes les mesures de participació ciutadana i de control tècnic.

El Sr. Armengol recorda que el govern ja es va posar a treballar al mes de setembre passat, i ha continuat treballant sense pausa. El Sr. Armengol creu que sí es podrà prendre una decisió al mes de maig.

En aquests moments abandona la reunió el Sr. González, qui anuncia que el Grup de Ciutadans dona suport a la proposta relativa a les tarifes del servei del taxi per a l’any vinent. Aquest tema serà objecte de debat i votació a continuació.

El Sr. Matilla manifesta el tancament de la reversió no té res a veure amb el model de gestió que es prengui. Cal disposar de la informació i dels recursos per tancar la reversió garantint les millors condicions, per tal de poder decidir el millor model de gestió.