Comissió Informativa – Maig 2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 20 DE MAIG DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 05/2016 -

Epígraf 4) Acord d’aprovació de les actuacions complementàries del Pla d’inversions 2015 i aprovació del Pla d’Inversions 2016 de la concessionària Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA.

Pren la paraula el Sr. Cadevall per tal de presentar aquest dictamen. El servei públic de subministrament d’aigua de Terrassa es gestiona mitjançant l’empresa concessionària Mina Pública d’Aigües de Terrassa (en endavant Mina). La concessió d’aquest servei finalitza el proper mes de desembre de 2016. Per tal d’avaluar i preveure l’impacte econòmic de les inversions que s’havien de produir en aquests darrers anys de la concessió i les dotacions del Fons de Reversió dels bens adscrits al servei, es va aprovar el 21 de novembre de 2001 per part de l’Ajuntament en Ple el conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina per a determinar el fons de reversió de la concessionària i d’altres aspectes lligats a la finalització de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua. En data 6 de maig de 2010, la Comissió tècnica prevista al conveni va donar el vist-i-plau a la designació per part de l’Ajuntament de Terrassa de l’Interventor tècnic de la concessió, per a coordinar els treballs de revisió del bon estat de conservació i ús dels béns afectes al servei i revertibles, des de les perspectives tècniques, funcionals, sanitàries, ambientals i legals. En data 22 de juny de 2012 es va signar l’addenda de modificació del conveni del fons de reversió de 2001 que va ser ratificada per acord de la Junta de Govern el 13 de juliol de 2012. En l’apartat b del quart acord de l’addenda del Conveni s’estableix que Mina proposarà anualment, dins el marc de la previsió d’inversions, el pla d’inversions a realitzar durant cada un dels exercicis i la revisió de la previsió dels següents exercicis, que serà aprovada per l’Ajuntament de Terrassa, previ informe preceptiu de l’Interventor tècnic. En l’apartat c del mateix acord, s’estableix que els ajustos de les provisions de grans reparacions i desmantellament seran aprovats per l’Ajuntament de Terrassa, a proposta de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i previ informe preceptiu de l’Interventor tècnic. Correspon doncs aprovar al Ple municipal, els plans anuals d’inversió i els ajusts a les provisions de grans reparacions i desmantellament, i concretament les inversions complementàries del Pla 2015 i el Pla 2016, que són objecte del present dictamen. El Sr. Cadevall continua assenyalant que per acord de Junta de 22 de maig de 2015 es aprovar el Pla d’Inversions 2015 presentat per la concessionària del servei públic de subministrament d’aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA (en endavant Mina) en data 24 de març de 2015 per un import total de 3.499.200€ (IVA exclòs), dels quals 3.228.200 € corresponen a inversions sobre béns revertibles i 271.000€, en béns no revertibles. En l’esmentat Pla d’inversions manifesten també que el 2015 invertiran 54.000€ en béns revertibles pendents del 2014, a sumar als 3.228.200€ indicats. Així mateix, es va aprovar el càrrec de 175.000€ (IVA exclòs) a la provisió per a Grans reparacions i els càrrecs de 582.451,15€ i 8.926,64€ de desmantellament. Així mateix, la Junta de Govern va acordar requerir a MPATSA per a que presentés la proposta complementaria d’inversions 2015 en l’import de 185.000€, d’acord amb l’annex 1 de l’Addenda de data 22 de juny de 2012, que incorporés actuacions de substitució de xarxa de fibrociment o d’aquelles altres inversions que es considerin necessàries i que presentés la proposta complementaria d’inversions 2015 en l’import de 90.000€, per tal de donar compliment als acords de Junta que aprovaven els plans d’inversions 2011-2014. Per resolució núm. 5029 de data 3 de juny de 2015 es va requerir a Mina per a que en el termini màxim de dos mesos presentés les propostes complementàries indicades en l’acord anterior de la Junta de Govern, i se li va donar audiència per un termini de deu dies hàbils. Dins d’aquest termini d’audiència, en data 16 de juny de 2015 Mina va presentar escrit en el que va sol·licitar una ampliació del termini d’audiència a vint dies hàbils durant el qual demanava tenir accés a l’Estudi econòmic i jurídic en relació amb la finalització de la concessió de Mina Pública d’Aigües de Terrassa per a l’abastament d’aigua al municipi de Terrassa realitzat per Heras Enginyers. Així mateix, va sol·licitar una ampliació del termini per donar compliment al requeriment de documentació que finalitzava el 30 de setembre de 2015. En data 27 de juliol de 2015 el Sr. Josep Lluís Armenter Ferrando, en representació de Mina, va presentar escrit, amb número de registre d’entrada 141557, mitjançant el qual va manifestar una sèrie d’al·legacions en relació a la resolució anterior, un cop haver tingut accés a l’esmentat estudi d’Heras. Per resolució núm. 3292 de data 30 d’octubre de 2015 es van desestimar les al·legacions presentades per Mina contra l’anterior resolució, i se la va requerir novament per a que en el termini màxim de quinze dies hàbils presentés la proposta complementaria d’inversions 2015 en l’import de 185.000€, d’acord amb l’annex 1 de l’Addenda de data 22 de juny de 2012, i en l’import de 90.000€, per tal de donar compliment als acords de Junta de Govern que aprovaven els plans d’inversions 2011-2014, que incorporés actuacions de substitució de la xarxa de fibrociment o d’aquelles altres inversions que es considerin necessàries. En data 3 de desembre de 2015 el Sr. Josep Lluís Armenter, en representació de Mina, va presentar escrit mitjançant el qual exposava que es donaria compliment al requeriment efectuat per la resolució anterior, tot i que es realitzaven una sèrie de manifestacions. Examinada la documentació aportada, en general es va valorar favorablement la proposta d’inversions complementàries per l’exercici 2015 presentada, consistent en:

- 185.000 € en millora de la xarxa de distribució.
- 90.000€ en millora dels dipòsits Terrassa (46.000€), xarxa distribució (24.000€), millores instal·lacions electromecàniques central elevadora Abrera (20.000€).
- 54.000€ en analitzadors clor Terrassa (25.000€), millora llots ETAP Abrera (19.000€), millores dipòsits Terrassa (10.000€).

En data 12 de febrer de 2016 es va requerir a Mina mitjançant resolució per tal que en el termini de 10 dies aportés les fitxes detallades de les inversions complementàries proposades per l’exercici 2015, per tal de valorar-les abans de la seva aprovació al Ple. En data 24 de febrer de 2016 Mina va presentar escrit amb número de registre d’entrada 114933 en el que aportaven les fitxes descriptives de les inversions addicionals, les quals presenten algunes diferències respecte la proposta que havien presentat el 3 de desembre però sumen igualment el total de 275.000€ requerits (185.000€ compliment del previst a l’Addenda pel 2015 i 90.000 per donar compliment als acords de Junta de Govern que aprovaven els plans d’inversions 2011-2014). L’interventor tècnic de la concessió ha emès informe favorable en data 4 de maig de 2015 a les actuacions complementàries proposades per Mina. En relació al Pla d’Inversions de 2016, el Sr. Cadevall recorda que per resolució núm. 1988 de data 15 de març de 2016 s’ha requerit a Mina per a que presenti la proposta del Pla d’Inversions del servei d’abastament d’aigua de Terrassa per a l’any 2016, així com les Taules resum de les amortitzacions, despeses financeres i provisions realitzades al 2015 i previstes pel 2016. En data 7 d’abril de 2016 l’empresa concessionària del servei d’abastament de Terrassa Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA ha presentat escrit, amb número de registre d’entrada 130719, adjuntant la proposta d’inversions per l’any 2016 per un import total de 4.995.429,01€, que correspon a un import de 3.181.990€ en béns revertibles i de 248.900€ en no revertibles, sumant també els imports proposats per les partides de grans reparacions i desmantellament. D’aquest import, Mina manifesta que no donen compliment a l’import previst a l’Addenda de 3.460.000€ (que correspon a béns revertibles), atès que s’ha restat l’import de 72.814€ provinent de l’excés d’inversions realitzades en el 2015 i 205.196€ que considera que necessita per tal de garantir l’equilibri econòmic que hauria obtingut amb l’aprovació de la tarifa sol·licitada pel 2016. Així mateix, Mina manifesta que preveu destinar l’import de 1.725.766,36€ de la partida de desmantellament i 87.672,65€ de la partida de grans reparacions. En data 8 d’abril de 2016 Mina ha presentat nou escrit, amb número de registre 111126, mitjançant el qual manifesten que hi havia un error i que a l’import indicat en l’escrit anterior, 4.995.429,01€, cal sumar la quantitat de 248.000€ corresponents a les actuacions en béns no revertibles. Per tant, manifesta que l’import total de les inversions previstes pel 2016 és 5.244.329,01€. De la revisió inicial de les actuacions proposades en el Pla d’inversions 2016, es va considerar ineludible i urgent incoar l’expedient corresponent a les inversions 2016, i aprovar en primer terme l’informe desfavorable pel que fa a la realització de les inversions que es proposen amb càrrec a la partida de desmantellament, i notificar-lo a Mina en el termini i més breu possible, a fi i afecte que Mina pugui adequar les seves previsions i planificacions, mentre i tant s’analitzava i es resolia la proposta d’inversions presentada. En data 28 d’abril de 2016 el Ple va acordar incoar expedient d’aprovació del Pla d’inversions per l’any 2016 i aprovar l’informe emès per l’Interventor tècnic de la concessió de data 15 d’abril de 2016 que s’emet amb caràcter desfavorable per les actuacions proposades en la provisió de desmantellament següents:

- Enderroc de l’antic edifici radio Terrassa a Can Boada (codi d’actuació DS2016_03).
- Desviament de les canonades de transport i arribada a Can Boada (codi d’actuació DS2016_04).
- Desviament i adequació dels serveis existents per adequar la finca a l’ús d’equipament educatiu (codi d’actuació DS2016_05).

En data 4 de maig de 2016 l’interventor tècnic de la concessió ha emès informe que fa constar les següents conclusions:

Mina proposa invertir 3.181.990€ sobre actius revertibles, 278.000€ menys del que preveu l'Addenda per al 2016, i en el que s’ha restat l’import de 72.814€ provinent de l’excés d’inversions realitzades el 2015 i 205.196€ que considera que necessita per tal de garantir l’equilibri econòmic que hauria obtingut amb l’aprovació de la tarifa sol·licitada pel 2016. Aquest conjunt d’actuacions es considera necessari i per tant se’n proposa la seva aprovació. Al voltant del 73 % correspon a actuacions la realització de les quals es considera imprescindible dur-la a terme abans de la finalització de la concessió; aproximadament el 16% correspon a actuacions que es consideren convenients per a la millora del funcionament del sistema d’abastament; i el 11% restant correspon a partides alçades destinades a previsions. Respecte l’excés d’inversions del 2015 de 72.814€ es considera adient que es descompti del total previst pel 2016, ja que en el seu conjunt es dona compliment als acords de l’Addenda, com es veurà. No obstant, no es acceptable la proposta de Mina de descomptar aquest import en la partida de ‘Xarxa nova per a renovació parcial de la xarxa secundaria, ja que la renovació de xarxa, especialment de fibrociment, es considera de gran importància, i per tant aquest superàvit s’haurà de compensar amb pressupost sobrant de les partides alçades previstes. Respecte els 205.196€ que Mina sol·licita que es descomptin per tal de garantir l’equilibri econòmic que hauria obtingut amb l’aprovació de la tarifa sol·licitada pel 2016, cal tenir present que l’esmentada revisió de tarifes presentada per Mina en data 9 de desembre de 2015 va ser informada desfavorablement per part de l’Ajuntament i ha estat denegada per la Comissió de Preus de Catalunya, ja que no queda acreditada la necessitat d’increment, per la qual cosa la reducció d’inversions sol·licitada no és acceptable. Aquest import s’haurà de destinar a les següents actuacions que es consideren necessàries per garantir la continuat del servei:

- Realització d’un segon Projecte bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns adscrits al servei, amb l’objectiu de proposar les inversions necessàries per assegurar el bon estat d’ús dels béns afectes al servei, tal com va quedar ja recollit en l’acta de la reunió d’aprovació de l’informe de necessitat i plec de condicions del primer projecte, en la que es va acordar que l’Interventor tècnic, en funció del resultat d’aquest, podria valorar la necessitat d’ampliar el pressupost i abast del mateix. La necessitat es justifica en base a que cal revisar les instal·lacions a les quals se’ls s’ha realitzat inversions durant els anys 2014-2016, les instal·lacions que en posterioritat al lliurament del primer projecte, s’ha conclòs que cal aprofundir més en el seu estudi, com és la xarxa de distribució, i les instal·lacions efectes al servei que no es van incloure en el primer projecte ja que per part de Mina s’han considerat no revertibles. Per part dels serveis tècnics s’està treballant en la determinació de les instal·lacions concretes a revisar, i a l’espera del resultat, es fa una valoració estimada del cost del projecte de 50.000€, import que caldrà reservar.
- Substitució de xarxa de fibrociment, per un import de 155.196€.
Per tant, l’import a invertir el 2016 per donar compliment a l’Addenda i garantir la continuïtat del servei és finalment de 3.387.186€. Pel què fa als béns no revertibles proposen invertir 249.000€, que segons els aclariments efectuats per part de Mina en la reunió celebrada en data 26 d’abril de 2016, corresponen a inversions necessàries per prestar correctament el servei fins a la finalització de la concessió. Tenint en compte que aquest any finalitza la concessió del servei, les inversions en béns no revertibles han de ser les mínimes i indispensables per a la correcta prestació del servei. La proposta en l’apartat de Grans Reparacions per al 2016 consisteix en una única actuació, que ja va ser aprovada per part de l’Ajuntament el 2015, consistent en el reforç estructural de les bancades de les bombes 7 i 8 de l’estació de bombament d’Abrera per un import de 26.000€. De portar-se a terme aquesta actuació per l’import previst, quedarien pendents per realitzar-se 61.673€ del pressupost total previst en l’Addenda (576.000€) per a Grans Reparacions. Pel que fa a les actuacions previstes en la partida de desmantellament, fora de les que ja han estat informades desfavorablement, la resta d’actuacions previstes per al 2016 són les ja aprovades i iniciades el 2015, consistents, com s’ha mencionat anteriorment, en el desmantellament del Pou 1 de l’Areny i el desviament de la canonada DN-700mm d’Abrera, i amb un cost previst de 16.447,14 i 330.656,86€, respectivament. Una de les actuacions previstes en la partida de desmantellament incloses en l’informe desfavorable aprovat per l’acord de Ple de data 28 d’abril de 2016, l’enderroc de l’antic edifici de radio Terrassa a Can Boada (codi d’actuació DS2016_03), en reunió mantinguda en data 26 d’abril de 2016 la direcció tècnica de la concessionària ha informat respecte la necessitat i urgència d’aquesta actuació, atès que l’edifici en qüestió es troba en perill de ruïna, el que suposa un risc per als treballadors de Mina, els serveis municipals que hi accedeixen puntualment (hi ha instal·lat un sistema de radio), així com per a possibles intrusos que hi poguessin accedir. Aquesta actuació havia estat informada desfavorablement, al trobar-se dins de l’àmbit de Can Boada que actualment es troba en fase d’estudi, tal i com s’exposa en l’informe de l’interventor tècnic de 15 d’abril de 2016 aprovat per l’acord de Ple de 28 d’abril de 2016, però prenent en consideració la informació donada per la concessionària, es considera adient proposar la seva aprovació per motius de seguretat. Pel que fa a les altres dues actuacions proposades, el desviament de les canonades de transport i arribada a Can Boada (codi d’actuació DS2016_04) i el desviament i adequació dels serveis existents per adequar la finca a l’ús d’equipament educatiu (codi d’actuació DS2016_05), es reitera l’informe desfavorable emès per l’Interventor tècnic de la concessió de data 15 d’abril de 2016. En conseqüència, restarà pendent d’execució per a properes inversions a determinar, el saldo de 1.363.000 d’euros de la provisió de desmantellament. En relació a la provisió per reparacions o inversions derivades de les obligacions del contracte de concessió amb l’Ajuntament de Terrassa, per import de 3.214.845,33 euros, es reserva a l’espera del resultat del segon Projecte bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns adscrits al servei, i l’informe final de l’Interventor tècnic.

Tanmateix, finalitzat el període concessional podrà establir-se una liquidació final de les actuacions a que fa referència l’Addenda, de tal forma que, en cas de que hi hagi superàvit cobert per tarifes restarà a disposició de l’Ajuntament de Terrassa, sens perjudici i salvaguardant en tot moment el manteniment de l’equilibri econòmic de la concessió. Les actuacions correctores assenyalades en Projecte bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns adscrits al servei realitzat per Heras Enginyers, SL, durant els anys 2014 i 2015 s’han executat la seva majoria, per valor de 1.102.574€, i el Pla 2016 preveu executar les restants, per valor de l’ordre de 93.000€, i per tant, s’ha donat compliment a les accions correctores detectades. Pel que fa a les especificacions respecte a la xarxa de fibrociment formulades en el mateix treball, que considera convenient que es realitzi la substitució sistemàtica i progressiva de les canonades d’aquest material, tal i com ja es ve fent, cal dir que els plans 2014, 2015 i 2016 han incrementat les actuacions en aquest sentit, havent-se invertit una mitjana de 1,5M€/any en substitució de xarxa primària i secundària, principalment de fibrociment. En l’Addenda es va preveure que, dins el marc de les previsions d’inversions incloses en l’annex 1, anualment es revisarien les inversions a executar, per tal d’ajustar-les a les necessitats reals que es determinessin. En aquest sentit, els capítols de les inversions finalment executades difereixen lleugerament en els imports que inicialment es van preveure, donada la necessitat de prioritzar determinades inversions, i es pot concloure que els imports totals executats per part de la concessionària donen compliment a l’acordat a l’Addenda. Cal advertir, no obstant, que un cop finalitzada l’execució del Pla 2016, caldrà revisar el real executat i verificar el compliment final dels acords. El Sr. Cadevall finalitza la seva intervenció posant de manifest una bona notícia: de tota l’anàlisi realitzada es pot deduir que s’ha donar compliment a les mesures correctores resultants de la primera auditoria. Resta pendent per comprovar el que en resulti de la segona auditoria. El Sr. Cadevall assenyala que el sistema es troba en bon estat, està ben mantingut, i per tant podrà revertir sense massa problemes.

El Sr. Matilla assenyala que no entén perquè es va avançar el Ple del mes d’abril un dictamen desfavorable a tres actuacions concretes previstes en el pla d’inversió. A més, una de les actuacions previstes i no autoritzades el mes passat, ara s’aprova, com és el càrrec de 15.000€ per a l’enderroc de l’antic edifici de radio Terrassa a Can Boada. A judici del Sr. Matilla el present dictamen, tal i com ha estat presentat, queda incomplert, i pregunta si no es podria fer un esment específic a l’autorització d’aquesta inversió de 15.000.

El Sr. Cadevall considera que sí seria oportú fer-ne una referència explícita, afegint un nou acord al dictamen. D’aquesta manera tot quedaria més clar.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, amb la incorporació de l’esmena plantejada pel Sr. Matilla, el qual és aprovat amb el següent resultat:

Sr. Armengol ( 9 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Matilla ( 6 vots)............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Caballero ( 4 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Nart ( 3 vots)........................................... A FAVOR
Sr. González ( 3 vots) ........................................... ABSTENCIÓ
Sra. Sirvent ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Rodríguez ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ

En conseqüència, la Comissió Informativa acorda elevar a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar les actuacions complementaries d’inversions 2015, valorades en un total de 275.000€, presentades per part de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA en data 24 de febrer de 2016 per donar compliment als requeriments efectuats per part de l’Ajuntament per tal que presentés la proposta complementaria d’inversions 2015 en l’import de 185.000€, d’acord amb l’annex 1 de l’Addenda de 22 de juny de 2012, així com proposta complementaria d’inversions 2015 en l’import de 90.000€, per tal de donar compliment als acords de Junta de Govern que aprovaven els plans d’inversions 2011-2014. L’aprovació de les inversions complementàries valorades en 275.000€, sumades al total de 3.228.200€ d’inversions revertibles aprovades en la Junta de Govern de 22 de maig de 2015, representarà l’aprovació del Pla d’inversions 2015 per un total de 3.503.200€ en bens revertibles.

SEGON.- Aprovar les inversions revertibles incloses en el Pla d’Inversions 2016 presentat per la concessionària del servei públic de subministrament d’aigua, Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA, el 7 d’abril de 2016, per un import total de 3.181.990 (IVA exclòs). La rebaixa de 72.814 € (procedents del superàvit produït en el 2015) no es pot carregar a la partida de ‘Xarxa nova per a renovació parcial de la xarxa secundaria’, i s’haurà de compensar amb pressupost sobrant de les partides alçades previstes en la proposta per al 2016.

TERCER.- Aprovar les inversions complementaries de 205.196€ (IVA exclòs) a la proposta d’inversions 2016 presentada per part de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, el 7 d’abril de 2016, per tal de donar compliment a l’Addenda de 22 de juny de 2012, amb la incorporació del nou projecte per revisar l’estat dels béns, valorat en 50.000€, i els 155.196€ restants, en actuacions de substitució de xarxa de fibrociment.

QUART.- Donar per comunicada la proposta d’inversions en bens no revertibles.

CINQUÈ.- Aprovar el càrrec de 26.000€ (IVA exclòs) a la provisió per a Grans reparacions.

SISÈ.- Aprovar el càrrec de 347.104€ (IVA exclòs) a la provisió de Desmantellament, per l’obra de desviament de la canonada D700 i pel desmantellament del pou 1 de l’Areny, sense perjudici que l’Ajuntament de Terrassa pugui emprendre les accions oportunes per les responsabilitats derivades pel pas de la canonada per la urbanització de Sant Miquel d’Abrera.

SETÈ.- Aprovar el càrrec de 15.000€ per a l’enderroc de l’antic edifici de radio Terrassa a Can Boada, actuació inicialment informada desfavorablement en l’informe emès per l’Interventor tècnic de la concessió de data 15 d’abril de 2016 aprovat per acord del Ple municipal de 28 d’abril de 2016, i fer constar que es manté dit informe desfavorable aprovat, per a les actuacions proposades consistents en desviament de les canonades de transport i arribada a Can Boada (codi d’actuació DS2016_04) i el desviament i adequació dels serveis existents per adequar la finca a l’ús d’equipament educatiu (codi d’actuació DS2016_05).

VUITÈ.- Notificar el present acord a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA.