Comissió Informativa – Juliol 2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 11 DE JULIOL DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 07/2016 -

PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el Sr. González, qui pregunta en quin estat es troba l’informe jurídic encarregat sobre el servei d’abastament d’aigua. Per altra banda, també hi havia pendent una consulta a l’Agència de Protecció de Dades en relació a les dades que Mina encara es resisteix a facilitar a l’Ajuntament. El Sr. González demana que la resposta a aquesta pregunta se li doni per escrit.

El Sr. Armengol informa que la setmana passada va arribar una part de l’informe encarregat al despatx d’advocats Menéndez & Asociados. Pel que fa a la consulta a l’Agència catalana de protecció de dades, el Sr. Armengol assenyala creu recordar que la resposta va ser favorable a l’Ajuntament. Tot i això, anuncia que informarà al Sr. González amb més detall. Pel que fa a l’informe, serà estudiat pels tècnics municipals.