Comissió Informativa – Juliol 2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 17 DE JULIOL DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 6/2015 -

Tot seguit, un cop exhaurit l’estudi dels temes que figuren a l’ordre del dia que acompanya la convocatòria de la reunió, la Sra. Sirvent demana la paraula aprofitant que hi ha una representació de la plataforma “Taula de l’Aigua de Terrassa”, i pregunta a la Presidència en relació a les previsions que té l’equip de govern en relació a la gestió del servei d’abastament d’aigua municipal.

Pren la paraula el Sr. Armengol informa que la seva voluntat és la de treballar aquest tema en el marc d’una comissió en la que es pugui disposar de tota la informació necessària, també indica que es treballa amb la possibilitat que es designi un comissionat per dinamitzar el procés.

La Sra. Sirvent planteja que una possibilitat seria la d’elevar al Ple de l’ajuntament una proposta per a la creació d’una taula de l’aigua integrada pels grups municpals, els tècnics municipals i la societat civil.

Per la seva part, el Sr. Matilla diu que es necessari la creació d’aquesta taula de perfil tècnic, polític i ciutadà però que aquesta sigui del tot transparent.

Pren la paraula el Sr. Caballero i diu que en aquest tema també hi ha present una decisió política per part del Govern per veure amb qui vol parlar i que des de el seu Grup entenen que es amb tothom.

Respon el Sr. Armengol que des de el Govern es vol tenir la màxima informació i parlar amb tothom.

Pren la paraula el Sr. González i demana una taula amb participació ciutadana i que els objectius ja es veuríem més endavant. Fa referència el Sr. Gonzalez a l’anterior intervenció del Sr. Armengol en la que parlava de la creació d’un comissionat i diu que es important la definició d’aquesta persona dinamitzadora d’aquest espai.

Pren la paraula la Sra. Sirvent i manifesta que des de el seu Grup, s’han posat en contacte amb el Consorci per a la Gestió Integral de l’Aigua a Catalunya – CONGIAC, i amb el Centre d’Estudis del Dret Ambiental de Tarragona - CEDAT que podrien col·laborar en els treballs d’aquesta taula.

Per la seva par el Sr. Caballero posa de manifest que es malfien de que tot recaigui en una persona i que aquesta sigui un eventual per que no tenen prou confiança i demana un treball comú tots plegats.

Pren la paraula el Sr. Turmo i manifesta que hi ha posicionaments molt diferents i que a l’hora de crear aquest espai haurien de quedar molt clars els objectius. Des de el seu Grup estan en contra de la municipalització del servei i defensen el model actual.

Pren la paraula el Sr. Matilla i diu que està molt clar que s’han de definir uns objectius i que han de treballar amb escenaris rigorosos sense tòpics i que garanteixi un projecte sòlid per a la gestió directa de l’aigua.

Pren la paraula la Sra. Sirvent i pregunta com s’hauria de fer per constituir la mesa per que participin els electes, les entitats i la ciutadania. Respon el Sr. Secretari que a partir de l’encàrrec específic que aporti el detall necessari en relació als objectius i membres que l’han d’integrar, els serveis municipals poden procedir a elaborar una proposta adaptada a la normativa vigent i al Reglament de Participació Ciutadana, pel que respecta als consells de participació sectorial.

Finalment, els membres de la Comissió Informativa coincideixen en la voluntat de manternir una primera reunió per tal de treballar la creació de l’espai de treball “Taula de l’Aigua”, el proper dilluns 27 de juliol a les cinc de la tarda.

I no havent-hi cap més assumpte que tractar, a tres quarts de vuit de la tarda del dia de la data, per part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la qual s’estén la present Acta, que com a Secretari CERTIFICO.