Comissió Informativa – Gener 2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 18 DE GENER DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 01/2016 -

Epígraf 4) INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

4.1 Proposta de participació del model de gestió de l’aigua. (Intervindran el Sr. Joan Gaia i la Sra. Itziar González)

Pren la paraula en primer lloc el Sr. Cadevall, qui recorda la reunió que sobre aquest mateix tema va mantenir la Comissió Informativa el passat mes de novembre. Després d’aquella reunió, l’Ajuntament va presentar a Mina un protocol de transferència d’informació, ateses les dificultats que sobre aquesta qüestió havien hagut fins aleshores. Mina, per la seva banda, va presentar un escrit en el que concloïa que l’Ajuntament de Terrassa no és el titular del servei de subministrament d’aigua. L’Ajuntament ha elaborat un estudi jurídic que conclou clarament que sí és el titular del servei. L’informe conclou també que cal instruir un expedient d’establiment del servei públic. També es conclou que no és necessari un expedient de municipalització, atès que ja és un servei públic. No obstant, cal preveure un pla d’inversions possibles, estudiar l’estructura tarifària, etc. El Sr. Cadevall continua informant que Mina també ha presentat un recurs contra el Decret de nomenament del Sr. Joan Gaya com a assessor de l’Alcalde, en tant que especialista en aquest tipus de processos. El recurs ha estat desestimat. Mina disposa de termini per recórrer al contenciós administratiu. Si ho fa, l’Ajuntament hi compareixerà. Mentrestant, es continua amb el pla de treball, que lliga amb l’establiment del servei, alhora que amb la creació d’un dispositiu participatiu per a la celebració d’una consulta ciutadana sobre el model de gestió del servei de l’aigua.

El Sr. Caballero pregunta si l’expedient d’establiment del servei pressuposa un tipus determinat de gestió.

El Sr. Cadevall respon que, en principi, no.

La Sra. Sirvent posa de manifest que hi ha diferents opinions sobre la necessitat o no d’un expedient d’establiment del servei. Al seu judici no és necessari. Els serveis jurídics municipals tampoc ho creuen, a diferència de Mina. Segons la Sra. Sirvent, si es fa aquest expedient, Mina pot creure que l’Ajuntament ha canviat d’opinió.

Pren la paraula tot seguit el Sr. Gaya, qui recorda que al mes de novembre va posar de manifest que l’Ajuntament de Terrassa estava molt mancat de documentació. Des d’aleshores la informació ha anat fluint de forma abundant, i ara cal processar-la. A partir de tota aquesta informació, el Sr. Gaya ha anat treballant en un pla de treball, per tal d’estudiar el model de gestió i la configuració del servei, sense pressuposar un tipus de gestió o un altre. Cal establir un sistema de relacions, drets i obligacions. L’Ordenança de 1994, que caldria actualitzar, dista molt de ser un reglament del servei i el codi de relacions que intervenen en el servei: el titular, el gestor i els usuaris. L’Ajuntament no disposa d’aquest document, d’aquest reglament, d’aquest sistema de relacions entre els tres actors del servei. El titular i el gestor han d’estar vinculats per un plec de condicions. El gestor i els abonats estan vinculats pels contractes particulars. Entre el titular i els abonats cal un sistema o dispositiu de participació. Hi ha molts elements previs que s’han de tenir en compte amb caràcter previ a la decisió sobre la fórmula de gestió. Cal que l’Ajuntament pugui governar tots els elements de les característiques del servei. Això vol dir un treball tècnic i també un treball de participació. El Sr. Gaya continua assenyalant que durant el segon semestre de 2016 s’ha de fer l’expedient de liquidació de la concessió. En aquest sentit, suggereix fer un assaig de liquidació de la concessió a data desembre de 2015. Els elements en joc seran els mateixos, encara que les xifres siguin diferents. No es coneixen encara els costos de les mesures que es puguin prendre. Convindria fer una modelització de liquidació, fent un llistat de temes a tractar. Hi ha qüestions respecte de les quals no cal esperar al final de la concessió, ja que són previsibles, com ara els béns revertibles, quins dels béns afectes al servei poden ser revertibles. S’ha de tancar la llista completa de béns revertibles. El Sr. Gaya reitera que no caldria esperar al segon semestre de 2016. Es pot treballar amb uns mesos d’antelació.

El Sr. Cadevall afegeix que en aquests moments és possible fer aquesta simulació, que permetrà fer aflorar algunes qüestions sobre les quals caldrà aprofundir, com ara els béns revertibles que no han estat amortitzats. Això permetrà evitar sorpreses d’última hora.

El Sr. Gaya afegeix que el conveni de 2001 preveu una comissió tècnica per treballar sobre una llista de béns revertibles. La comissió, però, no va tancar aquesta llista, i fins avui es treballa amb una llista de Mina, que preveu que els béns revertiran a cost zero. Ara es considera, però, que no tots els béns, a finals de 2016, poden tenir un valor d’amortització zero. El Sr. Gaya conclou reiterant que si es fa la modelització es pot disposar de més elements clars de discussió.

Tot seguit la Sra. González fa una exposició en relació a la proposta de creació d’un dispositiu participatiu per a la celebració d’una consulta ciutadana sobre el model de gestió del servei de l’aigua. Aquesta consulta necessita del disseny de les eines per a la seva preparació, amb les garanties d’una participació ciutadana informada i nombrosa que reforci la legitimitat de la presa de decisió final. Per aquesta finalitat, es contemplen els espais institucionals i administratius implicats. En tant que és responsabilitat del conjunt del Consistori vetllar per a la correcta realització del procés i de la consulta, s’ha comptat amb les opinions i supervisió dels Grups polítics a l’hora d’elaborar la proposta. A partir d’un primer disseny s’han mantingut reunions amb tots ells, pendent encara amb algun Grup, a fi d’incorporar observacions i suggeriments. També s’ha tingut una reunió amb la Plataforma ciutadana Taula de l’Aigua. Les àrees implicades directament en la proposta serien la de Territori i Sostenibilitat (en concret el Servei de Medi Ambient) i l’àrea de Serveis socials i Serveis a les persones (en concret el Servei de Ciutadania i Qualitat Democràtica).

La Sra. González afegeix que per tal de garantir les condicions d’informació i formació de la ciutadania a l’hora de participar en la consulta, es proposa la creació d’un dispositiu composat per un espai virtual en la web de l’Ajuntament, i un dispositiu presencial de programes públics (xerrades, activitats i debats) durant tot el període anterior a la consulta. Es tractaria de crear una infraestructura de cooperació ciutadana, que dins els objectius del Servei de Qualitat Democràtica i ciutadania, permeti dotar a tot el Consistori d’un espai permanent per al foment del debat ciutadà i la seva cultura político-administrativa. Aquest dispositiu ha de permetre també deixar constància i traçabilitat del grau d’interès i mobilització de la ciutadania per ajustar calendaris a l’hora d’iniciar la convocatòria i difusió de la consulta. Tot seguit, la Sra. González explica el disseny d’aquest dispositiu, tant pel que fa a l’espai virtual (finestra a la web municipal), com a l’espai presencial (programes públics), com a l’espai de monitoratge político-administratiu.

El Sr. Turmo planteja que el Grup el PPC no té interès en formar part d’aquest espai de supervisió política, ni vol participar d’aquest procés o grup de treball. El Grup del PPC entén que la consulta en relació a la gestió del servei d’abastament d’aigua ja es va fer, a les passades eleccions municipals, on cada força política plantejava una posició al respecte. Aquest procés que es planteja és fruit de la indefinició d’algunes forces polítiques. L’equip de govern, PSC i CiU, es treuen de la màniga un procés participatiu que generarà frustració, davant de la seva manca d’una posició política clara. Tot aquest procés, afegeix el Sr. Turmo, comporta destinar recursos públics, i no seria necessari si totes les forces polítiques s’haguessin definit al respecte, com ho ha fet el Grup del PPC.

En relació al procés explicat per la Sra. González, el Sr. Matilla manifesta la seva preocupació en relació a la campanya comunicativa que es preveu, així com la forma de gestionar i regular el mapa d’actors socioeconòmic i els seus respectius interessos. Igualment mostra la seva preocupació davant la indefinició del programa d’actes públics del model presentat. El Sr. Matilla afegeix que l’objectiu de tot plegat ha de ser que la informació sigui la millor possible i que arribi a la major quantitat de persones possible.

El Sr. Caballero posa de manifest que el Grup d’ERC-MES ha participat en l’elaboració del dispositiu explicat per la Sra. González, a la qual felicita per la feina feta. Tot i això, el Sr. Caballero es mostra escèptic en quant a la coordinació general de tots el components d’aquesta eina de treball. El Sr. Caballero recorda que s’està treballant en l’elaboració d’una Ordenança de transparència, així com en un Registre de grups d’interès. Cal que el seu contingut sigui conegut.

La Sra. González recorda que el Sr. Vega i la Sra. Lluís van mantenir una reunió sobre com es desenvoluparia la coordinació amb les àrees implicades en els temes de transparència i govern obert. La Sra. González afegeix que la voluntat és la de ser eficients i generar confiança i transparència. Ja s’hi està treballant, doncs, en el sentit apuntat pel Sr. Caballero.

El Sr. Caballero pregunta si el govern considera adient impulsar l’expedient d’establiment del servei públic, amb independència del model de gestió.

El Sr. Armengol respon afirmativament.

El Sr. Matilla pregunta si el govern té una posició respecte al model de gestió.

El Sr. Armengol respon que no. Hi falta encara molta informació. El Sr. Armengol, a la seva vegada, pregunta als diferents Grups si tenen una posició definida al respecte.

El Sr. Matilla i la Sra. Sirvent responent afirmativament.

El Sr. González manifesta que el Grup de Ciutadans encara no té una posició clara.

El Sr. Armengol assenyala que aquells Grups que ja tenen una posició definida sobre el model de gestió potser consideren que el procés que s’està duent a terme, amb l’assessorament del Sr. Gaya i de la Sra. González, és innecessari.

El Sr. Matilla manifesta que és evident que calia donar recolzament a tot un treball i un procés de caire tècnic, jurídic i econòmic.

El Sr. Caballero pregunta si, dins del calendari d’actuacions, està previst demanar una subvenció o ajut a la Diputació de Barcelona.

El Sr. Gaya respon que ja es va fer a la tardor del 2015. S’ha demanat a la Diputació que aporti recursos per poder fer l’estudi sobre les condicions tècniques i econòmiques per a la prestació del servei d’abastament d’aigua.

El Sr. Caballero pregunta quan es presentarà aquest estudi.

El Sr. Gaya assenyala que tal de respectar els terminis previstos, fora bo presentar-lo al mes de febrer.

La Sra. Sirvent assenyala que comparteix amb el Sr. Turmo la idea de què aquest procés acabarà en frustració. La raó és que no s’ha complert el cronograma. La Sra. Sirvent demana tot seguit que se li faciliti l’Ordenança de l’any 1994, així com l’informe dels Serveis jurídics municipals en relació a l’informe en el qual Mina qüestiona la titularitat municipal del servei. Així mateix, la Sra. Sirvent demana el recurs de recurs de reposició presentat contra el nomenament del

Sr. Joan Gaya, i la desestimació per part de l’Ajuntament de l’esmentat recurs. La Sra. Sirvent sol·licita també el llistat provisional de béns reversibles elaborada en el marc del conveni del 2001 i que ni Mina ni l’Ajuntament neguen, així com la totalitat d’informes jurídics que Mina ha fet arribar a l’Ajuntament. La Sra. Sirvent demana, així mateix, els estudis o informes elaborats per l’empresa Heras. Finalment, la Sra. Sirvent pregunta qui és actualment l’interventor tècnic.

La Sra. Candela informa que és el Sr. Ignasi Planas.

El Sr. Gaya puntualitza que va enviar a la Sra. Sirvent un correu electrònic facilitantli la informació que ha demanat.

La Sra. Sirvent manifesta que no l’ha rebut.

El Sr. Matilla pregunta, en primer lloc, si es complirà amb el calendari previst. També pregunta si Mina ha facilitat tota la informació que se li ha requerit, tal i com es plantejava a la Proposta de Resolució aprovada pel Ple al mes de novembre. També pregunta en quines condicions s’anirà a la pròrroga del servei, en cas que aquesta fos necessària.

El Sr. Armengol puntualitza que la Sra. González ha posat de manifest que necessitaria dos mesos per tal que de crear tot l’espai participatiu.

El Sr. Gaya es refereix a la informació requerida a Mina. Aquesta informació no ha arribat en la seva totalitat. Tot i així, va fluint setmanalment, i es manté una reunió amb Mina cada setmana. Mina considera que hi ha informacions que és adient facilitar-les ara, com les relatives al personal. Tot i així, afegeix el Sr. Gaya es disposa d’informació suficient per construir un escenari de modelització. Hi ha informació que no és imprescindible disposar-ne ara, com la relativa als contractes amb els abonats o al personal de l’empresa. El compliment del calendari dependrà de qüestions que no dependran de l’Ajuntament, com ara el no reconeixement, per part de Mina, de la titularitat municipal del servei. Això pot derivar en un litigi. La modelització d’un escenari de finalització de la concessió, amb la informació actual i la que arribarà en les properes setmanes, es pot acabar cap a finals d’abril, de tal manera que al mes de maig es pugui prendre una decisió en relació al model de gestió de servei. L’elaboració d’un model de gestió es pot fer en paral·lel al procés esmentat.

Pel que fa a una possible pròrroga, el Sr. Armengol manifesta que al mes de maig se sabrà si cal anar-hi o no.

El Sr. Gaya afegeix que tingut oportunitat de viure processos de pròrroga de concessions. Aquesta és una opció relativament habitual, i pot ser un procés pacífic.

En representació de l’entitat ciutadana Taula de l’Aigua, pren la paraula el Sr. Francisco Rodríguez, qui pregunta quan estaran completament creats i operatius els escenaris de participació per tal que la ciutadania pugui expressar-se.

El Sr. Gaya assenyala que s’estan construint ja, i s’espera que estiguin operatius al mes de maig. Seran els serveis de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat qui els construiran. El Sr. Gaya puntualitza que la seva funció és la d’assessor de l’Alcalde, i el seu contracta acaba el 31 de març.

El Sr. Caballero recorda, en un altre ordre de coses, que en la darrera sessió plenària, el Grup d’ERC-MES va demanar que el Regidor de manteniment urbà, fos present a les reunions de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.

El Sr. Armengol informa que ha estat convocat. Tot i així, en l’ordre del dia de la present reunió, no hi ha cap assumpte de la seva competència.