Comissió Informativa – Febrer 2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 15 DE FEBRER DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 02/2016 -

PROPOSTES URGENTS
1. Ratificació del Decret número 1.014/2016, de data 15 de febrer, pel qual s’aprova l’informe emès pels tècnics municipals i, en conseqüència, s’informa desfavorablement la proposta de revisió de tarifes de subministrament d’aigua i les quotes de servei i altres tarifes de competència local, presentada per Mina Pública d’Aigües de Terrassa.

Pren la paraula el Sr. Cadevall per tal de justificar la urgència de la presentació d’aquesta proposta. En data 9 de desembre de 2015 per part de l’empresa concessionària del servei públic d’abastament d’aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. va presentar sol·licitud de revisió de les tarifes d’abastament per a l’any 2016, i sol·licitud per a la revisió de les tarifes de connexió, fiances de subministrament, quota de servei dels contractes contra incendis i la resta de tarifes de caràcter no periòdic de competència municipal. Un cop revisada la documentació justificativa que acompanya la sol·licitud d’increment de tarifes, l’interventor tècnic va emetre en data 29 de desembre de 2015 en el que es realitzaven diverses observacions sobre la documentació presentada:

- Previsió de cabals: Segons les dades declarades dels darrers 12 mesos s’observa una lleugera tendència a l’augment dels consums. Per altre banda pel 2016 també es preveu increment de les unitats de consum i del rendiment de la xarxa. Tot i la clara tendència a la recuperació de cabals, la previsió que fa la concessionària és a la baixa, argumentant que els cabals del 2015 han estat deguts a una climatologia excepcional que consideren que no es repetirà el 2016. Tenint en compte la tendència observada i les previsions d’increment d’unitats de consum i rendiment, de cara a l’expedient de tarifes 2016 s’ha de fer una previsió de cabals facturats superior a la dels darrers 12 mesos. Especificar i quantificar individualment els cabals inclosos en Aigua pròpia + varis.

- Despeses: En general per a totes les despeses (i ingressos) cal que es diferenciïn els costos imputables al servei en alta i en baixa, així com explicar com es realitza la imputació dels costos amb els altres municipis. En base a aquesta segregació de despeses i ingressos, realitzar una proposta de tarifa en alta i en baixa en cada tram.

- Despeses de personal: La concessionària preveu per al 2016 incrementar la despesa de personal respecte els darrers 12 mesos i també un lleuger increment del nombre de personal amb dedicació al servei de Terrassa. En els darrers 12 mesos la despesa de personal ha estat de 5.192.718,83, amb 98,5 empleats al servei de Terrassa i pel 2016 es preveu una despesa de 5.250.900 i 99 treballadors. En la memòria presentada també s’esmenta una redistribució puntual entre personal comercial, administratiu, tècnic i operaris. Per tal de poder valorar la proposta realitzada cal que s’aporti el detall individualitzat de les tasques, sous i dedicació de tot el personal al servei de Terrassa, diferenciant les tasques i costos del servei d’abastament en alta i en baixa. També cal detallar i justificar la redistribució puntual de personal anunciada, així com l’evolució de la plantilla i dels costos de personal des de l’any 2010. Detallar i desglossar els costos inclosos en Altres costos de personal que respecte l’expedient de tarifes 2014, ha experimentat un important increment. Indicar com es comptabilitzen els costos dels consums d’aigua dels treballadors (segons conveni).

- Energia elèctrica: es preveu un estalvi del 0,5% dels consums elèctrics com a conseqüència de la diferència en els metres cúbics elevats, al seu origen, als punts de subministrament i a una millora en el rendiment tècnic de les bombes. Tot i així, degut a la previsió d’increment del preu de l’energia per al 2016, la concessionària preveu un increment de costos en aquest concepte. Caldrà justificar documentalment aquesta previsió d’increment de costos energètics. Respecte els consums enregistrats els darrers 12 mesos i les previsions per al 2016, hi ha una important increment dels consums de Can Poal i els Bellots, així com una davallada dels consums de Can Boada, caldrà detallar-ne els motius. Cal diferenciar costos elèctrics del servei d’abastament en alta i en baixa.

- Compra d’aigua: segons comunicat d’ATLL les tarifes 2016 aplicables a Terrassa seran de 0,135580€/m3 i la quota de servei de 775.838,83€/any, especificar com s’ha previst la imputació d’aquests costos al servei de Terrassa.

- Conservació i reparació: es preveu un increment de costos en aquest concepte degut a una major necessitat d’actuacions puntuals, tot i que els darrers anys s’han intensificat les inversions realitzades a les instal·lacions del servei. Cal detallar individualment els costos previstos per al 2016 i explicar els motius específics d’increment. Cal diferenciar costos de conservació i reparació del servei en alta i en baixa.

- Tractament: en relació al darrer expedient els costos de tractament han augmentat degut a problemes en la qualitat de l’aigua que es capta en el riu Llobregat i que ha fet necessària l’aplicació de més reactius, cal especificar i detallar millor quins problemes i actuacions s’han realitzat en conseqüència. Pel 2016 també s’ha previst un increment d’aquest cost, tot i que està previst augmentar la compra d’aigua a ATLL. Caldrà especificar els motius d’aquest increment. En la memòria s’esmenta que aquest concepte inclou les despeses de la planta pilot d’osmosi inversa que segons consta als serveis tècnics d’aquest Ajuntament està parada des de fa uns anys. Cal diferenciar costos del servei en alta i en baixa.

- Impostos i taxes: en la memòria s’ha fet constar la despesa d’Impostos i taxes que recaiguin sobre l’explotació; Impost d’ocupació de sòl i subsòl i el càlcul s’ha realitzat tal com indiquen les Ordenances fiscals municipals, amb un percentatge de l’1’5% sobre el total dels ingressos concessionaris. Aquesta taxa, regulada en l’Ordenança fiscal núm. 3.36 sobre Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, prové de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (actualment el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) on es preveu que no es pot repercutir als usuaris del servei. Cal justificar la seva aplicació en relació a la substitució del cànon que es preveu en l’escriptura de modificació de la concessió de l’any 1955 i la seva imputació a tarifes. En l’apartat d’Altres tributs es preveu un increment de costos, al explicar-ne els motius i detallar els imports previstos. Cal diferenciar costos del servei en alta i en baixa.

- Generals: en general cal diferenciar costos del servei en alta i en baixa i, concretament per partides:
· les despeses de Lloguer augmenten respecte els darrers 12 mesos, caldrà justificar-ho mitjançant la presentació dels corresponents contractes de lloguer i explicar els motius de l’increment.
· els costos previstos de Seguretat i Vigilància, disminueixen respecte el darrer expedient de tarifes, caldrà explicar-ne els motius i especificar quines tasques s’hi inclouen
· especificar les despeses corresponents a volums d’aigua subministrats a preus no tarifaris
· les Despeses assessoria i jurídic dels darrers 12 mesos i les previstes pel 2016 pràcticament s’han duplicat respecte l’expedient anterior, caldrà explicar els motius d’aquest increment i desglossar les despeses previstes per conceptes, encàrrecs o treballs, i justificar les despeses de l’any 2015 mitjançant la presentació de les corresponents factures
· les despeses de Neteja, vestuari i altres, ha augmentat significativament respecte l’expedient anterior, caldrà explicar-ne els motius, especificar quines tasques s’hi inclouen i presentar detalls de factures del 2015
· respecte Processos informàtics, presentar detall de les despeses que s’hi inclouen, i justificar les despeses 2015 mitjançant la presentació de les corresponents factures.

- Despeses financeres, Amortitzacions i Provisions nova norma: cal que es diferenciïn de forma detallada i desglossada els costos corresponents als béns considerats per la concessionària com a revertibles i no revertibles, de les despeses financeres, amortitzacions i provisions nova norma. Pel que fa a les amortitzacions de bens revertibles i les despeses financeres, presentar les dades separades segons els conceptes inclosos en l’Addenda, un comparatiu amb el previst en la Addenda per 2015-2016, i explicació de les variacions. En la memòria s’esmenten uns canvis en determinats coeficients d’amortització, especificar els detalls d’aquests canvis, el seu motiu, i quin efecte econòmic ha suposat el canvi.

Cal diferenciar costos del servei en alta i en baixa.

- Retribució: caldrà detallar la forma de càlcul de la retribució, especificant les despeses d’explotació, compra d’aigua, cànon, capitals invertits i euribor considerats. Justificar perquè s’aplica un dret preferent a la retribució teòrica sol·licitada per sobre de les despeses, del que en resulta un dèficit teòric i/o una minoració de les despeses d’inversió. Així mateix, justificar el trencament de l’equilibri econòmic que es manifesta en l’augment de tarifes proposat.

- Ingressos no tarifaris: cal especificar i detallar individualment els Altres ingressos tarifaris dels darrers 12 mesos i els previstos pel 2016.

Detallar els ingressos de la venda en alta a altres poblacions així com els corresponents a volums d’aigua subministrats a preus no tarifaris i explicar com es comptabilitzen en l’expedient de tarifes de Terrassa.

- Detall immobilitzat i Amortitzacions: cal presentar les taules II.4 sobre el detall de l’immobilitzat i amortitzacions diferenciant per a cada tipologia els imports considerats revertibles i no revertibles.

- Pla d’inversions: Memòria justificativa i explicativa i detall dels imports de les inversions previstes per al 2016, diferenciant per a cada tipologia (taula II.4.3) si són inversions sobre béns considerats revertibles o no revertibles, o si es tracta de grans reparacions o desmantellament, tenint en compte que caldrà que es doni compliment al que es va establir a l’Addenda del conveni del fons de reversió.

- Auditoria: s’ha presentat l’auditoria dels comptes anuals de la Societat Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA a 31 de desembre de 2014. Caldrà presentar auditoria dels comptes anuals del servei en baixa a Terrassa.

Aquest informe va motivar que per resolució núm. 11092 de data 30 de desembre de 2015 es requerís a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA per a que esmenés aquests extrems per tal de seguir amb la tramitació de la sol·licitud de revisió de tarifes per al 2016 presentada, es declarava suspès el termini de trenta dies establert en el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, que subsistirà fins que s’esmenin els defectes, es notificava el contingut de la resolució a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i es comunicava la suspensió del termini a la Comissió de Preus de Catalunya.

En data 8 de febrer de 2016 Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA ha presentat escrit, mitjançant el qual exposa que dóna compliment al requeriment d’informació addicional i manifesta el següent:

- Tal i com s’havia sol·licitat augmenten la previsió de cabals en 40.000 m3/any, considerant el tancament del 2015 que ha estat de 9.540.466 m3/any. Aquest increment de cabals comporta un increment d’ingressos de 57.800€ i un increment de despeses de 40.400€. Proposen un increment de tarifes de 1.5% en el que no hi hauria dèficit tarifari. En annex 1 diferencien els cabals d’aigua pròpia i els varis.

- Respecte la diferenciació dels costos en alta i baixa diuen que és improcedent que l’Ajuntament ho sol·liciti ja que a la concessió del 1941 no es va fer aquesta distinció i que l’Ajuntament no és competent per aprovar les tarifes en alta, i adverteix que en cas de no aixecar la suspensió de la tramitació per aquest motiu, es reserva l’acció de reclamació de responsabilitat patrimonial. En annex 2 explica els criteris d’imputació de les tarifes en baixa i a la resta de serveis subministrats.

- Que la informació que es requereix sobre la diferenciació de costos en alta i en baixa no és procedent que l’Ajuntament de Terrassa la demani atès que suposa un incompliment del contracte de 1941, on només es fixaven les condicions per una única tarifa. Així mateix, manifesta que l’Ajuntament de Terrassa no és competent per la tramitació de la tarifa en alta.

- Que no és procedent demanar la informació sobre la diferenciació de costos en alta i en baixa tret que es modifiqui el marc contractual vigent entre ambdues parts, i en qualsevol cas, manifesta que demanar-la és una extralimitació injustificada.

- Que sobre les despeses de personal s’aporta la informació que entén que és necessària per la tramitació de l’expedient de tarifes. En annex 3 presenta taula actualitzada del personal a 2015 agrupada per centres de treball, sense el detall individualitzat de les tasques, sous i dedicació de tot el personal al servei de Terrassa, diferenciant les tasques i costos del servei d’abastament en alta i en baixa. En annex 4 hi ha l’evolució de la plantilla que consta en els expedients de tarifes, no la real.

- Que en referència a la previsió d’increments de costos de l’energia elèctrica aporta els dos contractes vigents amb Endesa d’Abrera i Terrassa.

- Respecte la compra d’aigua a ATLL en annex 8 adjunta taules del cost total Mina i cost Terrassa dels darrers 12 mesos.

- Que justifica la imputació de la taxa d’ocupació del sòl i subsòl i en l’annex 11 aporta part de la memòria de tarifes del 1995 on s’exposa que apareix per primer cop aquesta taxa i la corresponent aprovació de la comissió de preus.

- Que exposa que l’increment dels lloguers serà mínim i no aporta els contractes de lloguer sol·licitats.

- Que pel que fa a la justificació de determinades despeses, com per exemple les d’assessorament jurídic, les de neteja i dels processos informàtics, s’aporta una tria representativa de cada partida i còpia de les factures en l’annex 13.

- Que no és procedent separar les inversions i les amortitzacions per la tipologia entre revertibles i no revertibles, atès que no aporta cap nova informació respecte les despeses imputades a l’expedient de tarifes.

- Que no s’aplica cap dret preferent a la retribució teòrica i manifesta que la retribució pactada va ser acordada per ambdues parts i aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa en sessió de data 29 d’octubre de 1998. Sobre aquest extrem, Mina va aportar en data 23 d’octubre de 2015 el dictamen jurídic del catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, el Sr. Tornos, en el que es conclou que l’Ajuntament no té potestat per disminuir lliurament el benefici industrial teòric contractualment establert i esdevé nul·la qualsevol decisió en aquest sentit.

- Que no és procedent demanar el detall de l’immobilitzat i amortitzacions diferenciat per cada tipologia donat que entén que les dades de l’expedient de tarifes són per justificar una tarifa per tot el servei en baixa a Terrassa.

- Que les inversions previstes per al 2016 corresponen a les de l’Addenda (3.460.000€), més una part no revertible de 304.000€. En l’annex 15 presenta taules del pla inversions 2015 i 2016 previst.

- En l’annex 16 presenta auditoria dels comptes anuals del servei en baixa a Terrassa.

Cal realitzar unes consideracions respecte les manifestacions realitzades per Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA. L’escriptura pública de concessió del servei d’abastament d’aigua de Terrassa de data 10 de desembre de 1941 no preveia que els costos en alta i en baixa s’haguessin de distingir atès que el dret de captació de l’aigua del riu Llobregat estava concedit a l’Ajuntament de Terrassa només per l’abastament de la població de Terrassa. Aquesta situació continuava en les mateixes condicions en 1955, quan es van modificar algunes condicions de la concessió del 1941. Actualment la diferenciació entre els costos en alta i en baixa té sentit en tant que la concessió de l’Ajuntament de Terrassa per la captació d’aigües subàlvies i superficials del riu Llobregat no només té com a destinatari final Terrassa, sinó també Ullastrell, Viladecavalls i Matadepera. Així mateix, l’Ajuntament de Terrassa, com a titular del servei ha de poder conèixer i ha de tenir a la seva disposició la imputació per centres de cost. Aquesta informació és rellevant, no perquè l’Ajuntament hagi de tramitar una tarifa en alta, ja que no és l’Administració competent per fer-ho, sinó perquè ha de conèixer el detall de les despeses que s’imputen a la tarifa de Terrassa. Pel que fa a les manifestacions de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA sobre la retribució, cal tenir en compte que l’acord del Ple de data 29 d’octubre de 1998 no pactava una determinada fórmula de càlcul de retribució que havia de ser d’aplicació pels anys successius de la concessió, atès que aquest acord de Ple aprovava tan sols les tarifes d’aplicació per a l’any 1999. Finalment en el requeriment formulat per l’Ajuntament de Terrassa es demanava a l’empresa concessionària que justifiqués els motius dels increments en les partides de Despeses assessoria i jurídic, Neteja, vestuari i altres i Processos informàtics dels darrers 12 mesos i les previstes pel 2016, mitjançant la presentació de les corresponents factures. Els documents aportats no justifiquen aquestes partides de despeses de l’exercici del 2015 i no permeten acreditar la previsió pel 2016. En concret, del total de 1.110.994,02€ d’Altres despeses generals del 2015, on s’inclouen les Despeses d’assessoria i jurídiques, de Neteja, vestuari i altres i dels Processos informàtics, d’aquest import, Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA ha aportat factures per un 226.581,02€, o sigui aproximadament un 20% del total. Tampoc s’ha justificat mitjançant les factures corresponents l’increment de costos en despeses jurídiques del 2015 respecte les de 2014, que van ser aproximadament la meitat; la justificació té més motiu atès que es preveu consolidar la despesa per al 2016. L’Ajuntament ja requerirà, si s’escau, mitjançant el procediment que correspongui, que es doni compliment a la justificació requerida de les despeses de l’any 2015. Un cop estudiada la proposta de revisió de les tarifes presentada per Mina pública d’Aigües de Terrassa SA a aquest Ajuntament, a la que en data 30 de desembre de 2015 s’ha requerit més informació aportada en data 8 de febrer de 2016, aquesta s’informa desfavorablement pels serveis tècnics municipals, atès que l’empresa concessionària no ha justificat la necessitat d’aquesta revisió que suposa un increment de la tarifa del 1,5 %. Sense que això pugui significar en cap cas, la reducció dels imports d’inversió previstos a l’Addenda de modificació del Conveni per determinar el fons de reversió de la concessionària i d’altres aspectes lligats a la finalització de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua de 29 de novembre de 2001, entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, aprovada per la Junta de Govern en data 13 de juliol de 2012, i el compliment dels acords adoptats. El Sr. Cadevall resumeix dient que és necessari notificar a la Comissió de Preus de Catalunya el present Decret i l’informe de revisió de tarifes del servei d’abastament d’aigua de Terrassa pel 2016 emès amb caràcter desfavorable als efectes previstos al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el regim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, així com sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya que declari la suspensió del termini de 30 dies previst, durant 15 dies, fins a la ratificació, si s’escau, del present Decret al proper Ple municipal que es celebrarà el 25 de febrer de 2016.

Pren la paraula tot seguit el Sr. Matilla, qui mostra la seva sorpresa pel fet que els Grups municipals de l’oposició s’hagin assabentat per la premsa d’aquest procés. Al seu judici, hagués hagut temps suficient per convocar la Comissió tècnica de l’aigua per informar-ne.

El Sr. Cadevall posa de manifest que fins el passat divendres els serveis tècnics no tenien l’informe acabat.

La Sr. Sirvent assenyala que hagués calgut, si més no, un correu electrònic a tots els Grups, informant sobre aquesta qüestió, en comptes de presentar una proposta urgent.

El Sr. Caballero lamenta, un cop més, que el govern no informi com caldria l’oposició, tenint en compte, a més, que l’equip de govern es troba en minoria en el Ple. Des del 9 de desembre del 2015, quan Mina va presentar la sol·licitud de revisió de les tarifes d’abastament per a l’any 2016, no s’ha informat, tot i que la problemàtica de l’aigua ha estat tractada abastament en el si de la Comissió Informativa. El Sr. Caballero conclou dient que cal que el govern sigui més responsable i informi amb l’antelació suficient.

El Sr. Cadevall anuncia que es convocarà la Comissió tècnica de l’aigua, i demana als diferents Grups municipals que designin els seus respectius representants.

El Sr. González considera que no fora bo impedir que la ratificació del present Decret es presenti a la consideració del Ple.

Tot seguit, i per unanimitat, la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat aprova la urgència del present assumpte.

A continuació, i a petició del Sr. Caballero, el Sr. Cadevall comenta les partides que no queden prou justificades en la proposta d’increment de tarifes plantejada per Mina, tot afegint que per aquest motiu es va demanar una justificació al respecte.

El Sr. Caballero entén que el govern municipal no troba justificades les despeses jurídiques que presenta Mina. En aquest sentit, el Sr. Caballero pregunta si dins d’aquestes despeses jurídiques, Mina ha presentat alguna factura a nom del Sr. Tornos Abogados.

El Sr. Cadevall assenyala que no ha revisat factura per factura.

El Sr. González afegeix que Mina parla d’una plantilla de 98,5 empleats al servei de Terrassa, mentre que l’Ajuntament calcula que la plantilla se situa entre 88 i 90 treballadors.

El Sr. Cadevall explica que la plantilla total és d’uns 130 persones, distribuïdes en funció de diversos criteris, bàsicament en relació als metres cúbics servits. El Sr. Cadevall explica tot seguit els criteris d’imputació del personal, en funció dels diferents serveis de l’empresa concessionària.

El Sr. Matilla pregunta si la proposta de revisió de tarifes que ha fet Mina s’ajusta a criteris legals.

El Sr. Cadevall respon afirmativament. El decret que regula el règim de preus autoritzats preveu una revisió de tarifes anual o, excepcionalment, cada dos anys. El concessionari té dret a demanar la revisió de les tarifes. L’any passat no ho va fer.

El Sr. Matilla pregunta si la denegació, per Decret, de la proposta de Mina es basa en què no és oportuna o perquè no està prou justificada.

El Sr. Cadevall assenyala que Mina no justifica la seva petició.

El Sr. Matilla pregunta si Mina pot recórrer contra aquesta denegació.

El Sr. Cadevall respon afirmativament. Mina pot recórrer contra l’acord del Ple o contra l’acord de la Comissió de Preus.

La Sra. Sirvent pregunta si el procés judicial derivat d’un recurs pot anar més enllà del termini de finalització de la concessió.

El Sr. Cadevall assenyala que Mina pot recórrer al contenciós administratiu. Això, però, no aturarà la liquidació de la concessió. Mina pot presentar una reclamació patrimonial. El Sr. Cadevall afegeix que la resposta a la petició de Mina, se li demana que revisi les seves previsions de venda de metres cúbics d’aigua. La seva previsió és a la baixa, preveient uns 40.000 metres cúbics menys. S’ha demanat a Mina que prevegi la mateixa quantitat d’aigua que durant l’any 2015. Mina argumenta que durant l’any 2016 no hi haurà una sequera tan forta com durant l’any 2015, i això farà que vengui menys quantitat d’aigua.

El Sr. Caballero anuncia que el Grup d’ERC-MES votarà a favor de la ratificació del present Decret, en coherència amb el vot expressat per a l’acceptació de la urgència, perquè no està d’acord amb l’increment que proposa Mina.

El Sr. Matilla posa de manifest que el Grup de TeC vol estudiar amb més calma aquest expedient.

Es procedeix tot seguit a la votació de la ratificació del present Decret, amb el següent resultat:
Sr. Armengol ( 9 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Matilla ( 6 vots)............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Caballero ( 4 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Nart ( 3 vots)........................................... A FAVOR
Sr. González ( 3 vots) ........................................... A FAVOR
Sra. Sirvent ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ

En conseqüència, la Comissió Informativa acorda elevar a la consideració de l’Ajuntament en Ple la ratificació dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals, i en conseqüència, informar desfavorablement la proposta de revisió de les tarifes de subministrament d’aigua i les quotes de servei, i les tarifes de connexió a la xarxa, tarifes de servei, de tràmits administratius, i la resta de tarifes de caràcter no periòdic de competència local, presentada per la societat concessionària del servei públic municipal de proveïment d’aigua, Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA. Aquest informe desfavorable es fa sens perjudici de l’obligació que té el concessionari de satisfer les obligacions d’inversió incloses a l’addenda de 2012 per a l’any 2016.

SEGON.- Notificar a la Comissió de Preus de Catalunya el present Decret i l’informe de revisió de tarifes del servei d’abastament d’aigua de Terrassa pel 2016 emès amb caràcter desfavorable als efectes previstos al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el regim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

TERCER.- Sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya que declari la suspensió del termini de 30 dies previst, durant 15 dies, fins a la ratificació, si s’escau, del present Decret al proper Ple municipal que es celebrarà el 25 de febrer de 2016.

QUART.- Notificar aquest acord a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA.

CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en el Ple ordinari que es celebri en el mes de febrer.

Tot seguit es procedeix a substanciar un dels punts previstos inicialment dins de l’apartat d’Informacions de Presidència, degut a la relació que manté amb el punt anterior.

- Informació sobre el procés de liquidació de la concessió del servei públic d’abastament d’aigua i de definició del futur model de gestió.

Pren la paraula el Sr. Gaya, per tal d’informar en relació al procés de transferència d’informació per part de Mina. El Sr. Gaya explica quina informació ha estat facilitada i quina no ho ha estat encara. S’han produït fins ara sis transferències d’informació. El dia 5 de febrer es va fer un requeriment formal a Mina per tal que en el termini de 10 dies hàbils completés la informació sol·licitada. Aquest termini acaba demà passat. El dia 17, doncs, es veurà com queda aquesta transferència d’informació. Hi ha informacions que són rellevants per al càlcul de les tarifes de l’aigua, i d’altres que ho són en relació al procés de liquidació de la concessió. El Sr. Gaya afegeix que, en tot cas, en va rebent informació. La informació va fluint i ara l’Ajuntament l’està analitzant. Hi ha una part de la informació que Mina té en estudi, i que té a veure amb la seva consideració respecte al reconeixement o no de la titularitat municipal del servei. Un exemple d’aquesta informació seria la relativa a la relació nominal dels treballadors. Mina es recolza en la normativa sobre la protecció de dades personals. Per part dels serveis tècnics municipals, quan s’estableixi la titularitat municipal del servei Mina no podrà negar-se a facilitar aquesta informació. Pel que fa a la relació dels abonats, l’Ajuntament no disposa d’una relació nominal. Per tant, resumeix el Sr. Gaya, hi ha una part de la informació que no ha estat lliurada, i que segurament no ho serà, tot i que és rellevant per al procés de liquidació. No obstant, l’Ajuntament pot anar treballant en el procés. Respecte al nombre de treballadors, es coneix la plantilla de Mina i la imputació dels empleats als diferents serveis. Quan es parla de subrogació del personal en un futur gestor, això va vinculat a la reversió de determinats actius. Un dels actius que històricament està considerat com no revertible és el laboratori. Si es considera que no és revertible, el personal que hi treballa no es podria subrogar.
Per tant, cal debatre a fons si és essencial o no la reversió del laboratori. El Sr. Gaya continua assenyalant que el Conveni de 2001 i l’Addenda del 2012 estableixen una classificació convencional entre els béns revertibles i els que no ho són, i ambdós tipus són amortitzats de manera diferent. Alguns revertiran a cost zero. El problema és de tractament comptable. El Sr. Gaya afegeix, però, que la llista històrica de béns revertibles i no revertibles és provisional, i ja en el conveni de 2001 es diu que aquesta llista s’acabarà de tancar. En el seu moment, l’Ajuntament plantejarà què vol que reverteixi i quin és el seu valor residual. L’estimació és que la reversió de tots els béns no revertibles sigui inferior als dos milions d’euros. Però cal tenir en compte que el llistat de béns, revertibles o no, no està tancada. Els béns revertibles s’han amortitzat de manera accelerada, mentre que els no revertibles s’han amortitzat d’acord amb el pla comptable. Cal fer, però, una anàlisi més afinada. Tal vegada en els propers dies arribarà més informació, la qual exigirà, a la seva vegada, més aclariments. El Sr. Gaya continua assenyalant que en el marc del procés de liquidació de la concessió s’han identificat necessitats d’informació tècnica i econòmica, algunes de les quals depenen de la informació que ha de facilitar Mina. També cal disposar d’informacions de caire jurídic, que depenen del propi Ajuntament, en relació, per exemple, a disposar d’una interpretació sòlida de l’escriptura de l’any 1941, per definir els drets i deures de les parts, i sobre les diverses situacions jurídiques que operen sobre les diverses concessions demanials que abasten Terrassa. Cal un dictamen jurídic sòlid sobre els marges de maniobra de què disposa l’Ajuntament de Terrassa. El Sr. Gaya afegeix que s’està treballant en la preparació dels plecs de clàusules per a la contractació de serveis jurídics externs amb una expertesa acreditada. Es tracta de qüestions complexes. Pel que fa al dictamen elaborat per l’empresa Heras, el Sr. Gaya posa de manifest que es tracta d’un document complex, que s’està estudiant. Respecte a l’establiment del nou servei, hi ha elements que cal elaborar, amb independència de la forma de gestió, com ara un reglament del servei. També cal repensar la política tarifària. Cal veure quins són els requeriments d’inversió que té Terrassa. Cal un pla director d’inversions, i també sistemes de control del servei. Tot plegat es podrà entomar a mida que es vagin concretant els costos de la reversió.

El Sr. Cadevall assenyala que en la propera reunió de la Comissió Informativa es presentarà una proposta d’expedient d’establiment del servei, per tal d’elaborar tots els elements que ha esmentat el Sr. Gaya, així com les formes de participació, calendaris, etc.

El Sr. Caballero aprofita per felicitar al Sr. Gaya per la seva feina, alhora que li pregunta quan acaba el seu contracte.

El Sr. Gaya respon que el seu contracte acaba el 31 de març, tot i que està disposat a allargar-lo si l’Alcalde ho considera convenient. El Sr. Gaya afegeix, però, que necessitaria el suport d’un grup de treball, i fins i tot d’algun suport extern.

El Sr. Caballero pregunta si l’expedient d’establiment del servei requereix d’una comissió político-tècnica o si n’hi ha prou amb la presentació d’una proposta al Ple.

El Sr. Cadevall assenyala que cal una comissió per tal d’actualitzar tots els documents tècnics, que són força complexos, que ha esmentat el Sr. Gaya. També per si hi hagués un canvi en el sistema de gestió. En tot cas caldria un expedient que hauria d’aprovar el Ple.

El Sr. Caballero pregunta si el govern portarà o no al Ple una proposta concreta sobre la titularitat municipal del servei.

El Sr. Cadevall recorda que ja hi ha un posicionament de l’Ajuntament sobre la titularitat municipal. Però si cal, es portarà.

El Sr. Gaya afegeix que la titularitat és un fet jurídic. L’oportunitat política queda a la consideració del Consistori. L’Agència de Protecció de Dades encara no ha estat consultada directament per part de l’Ajuntament, tot i que ha emès dictàmens que es poden interpretar per analogia en el sentit que el propi Sr. Gaya ha esmentat en una intervenció anterior.

El Sr. Cadevall posa de manifest que ja hi ha una resolució del Tinent d’Alcalde, és a dir, un acte administratiu, en relació a la titularitat municipal del servei.

El Sr. Caballero considera que un acord de Ple té un recorregut polític més ampli.

El Sr. Cadevall pensa que seria redundant. L’Ajuntament ja actua com a titular del servei a tots els efectes.

El Sr. Caballero es refereix a la consulta sobre aquesta qüestió, i recorda que es va anunciar per al mes de maig. No fora bo que Mina s’escudés en el conflicte sobre la titularitat del servei fins a l’abril. Per això cal un expedient d’establiment del servei.

El Sr. Cadevall anuncia que es constituirà una comissió tècnico-política en la qual hi participaran tots els Grups municipals. L’acord que es proposarà al Ple és la constitució d’aquesta comissió.

La Sra. Sirvent demana que se li faci arribar el contingut del requeriment d’informació que va fer a Mina el passat 5 de febrer. També pregunta si n’hi haurà d’altres requeriments d’informació.

El Sr. Gaya respon que això dependrà de la resposta de Mina de demà passat.

La Sra. Sirvent pregunta com es prestarà el servei durant el temps que el procés estigui recorregut en via contenciós-administrativa.

El Sr. Cadevall respon que serà el Ple qui ho decideixi. L’Ajuntament procedirà a la liquidació de la concessió, amb els béns revertibles i el seu cost. Mina podrà recórrer, si vol, als tribunals. L’abastament d’aigua és un servei que no es pot deixar de prestar. S’intentarà que el procés de liquidació sigui el menys judicialitzat possible.

El Sr. Matilla posa de manifest que hi ha hagut un gran esforç tècnic en relació amb aquest tema, però també hi ha hagut una important mancança d’acció política. Existeix un compromís de realitzar una consulta, que encara no està al carrer. El Sr. Matilla afegeix que en el futur hi haurà escenaris complexos, que caldrà clarificar a la població. Caldria haver començat ja a fer una campanya divulgativa. Mina, per la seva banda, està fent un ús interessat dels mitjans de comunicació. L’Ajuntament també ho hauria de fer, i obrir un procés vers la ciutadania. El Sr. Matilla recorda que es va dir que al mes de maig estarien enllestits els escenaris previstos.

El Sr. Gaya puntualitza que l’assaig de modelització de la liquidació, a la qual es va referir en la seva anterior compareixença davant aquesta Comissió Informativa, es farà en relació al 31 de desembre de 2014, i no en relació al 31 de desembre de 2015. La primera és una data tancada.

El Sr. Gaya afegeix que això no canvia els termes de l’operació, a més de què els números estan tancats. El Sr. Gaya confia en què els grans números de la liquidació estiguin fets als voltants de Setmana Santa.

El Sr. Armengol afegeix que la Sra. Itzíar González hi està treballant en el disseny del procés participatiu. El Sr. Armengol espera que la Sra. González hi assisteixi a la propera reunió de la Comissió Informativa per explicar en quin estat es troba el procés.

El Sr. Caballero considera que es podria aprovar un acord de la Junta de Portaveus en relació a l’establiment del servei i a la titularitat municipal del mateix.

La Sra. Escudé avança que es farà un resum de les informacions relatives a aquest assumpte i que es publicaran a la web municipal.

El Sr. Armengol, escoltades les opinions de diversos membres de la Comissió, anuncia que a partir del proper mes de març, l’hora d’inici de les reunions serà les quatre de la tarda.