Comissió Informativa – Desembre 2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 14 DE DESEMBRE DE L’ANY 2015 - REUNIÓ NÚM. 10/2015 -

Epígraf 7) INFORMACIONS DE PRESIDÈNCIA

El Sr. Armengol informa que la Sra. Itzíar González està dissenyant, conjuntament amb els Grups municipals i la Taula de l’Aigua, el marc de participació en el procés sobre l’acabament de la concessió a Mina i la gestió del servei. Per la seva banda, el Sr. Joan Gaya informa que la tramesa d’informació per part de Mina és ara correcte. El Sr. Armengol afegeix que en la propera reunió de la Comissió Informativa el Sr. Gaya i la Sra. González hi assistiran per tal d’informar sobre l’esmentat procés. El Sr. Armengol transmet als presents l’oferta de visitar les instal·lacions de Mina. Aquesta societat proposa fer-la el dia 19 o el 20 de gener, de nou del matí a dues del migdia. La visita començaria per les oficines del carrer Societat, continuaria pels dipòsits de Can Boada i després es podria anar fins Abrera. L’assistència a aquesta visita es pot confirmar per mitjà de correu electrònic.