Comissió Informativa – Abril 2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EL DIA 18 D’ABRIL DE L’ANY 2016 - REUNIÓ NÚM. 04/2016 -

Epígraf 3) Incoació de l’expedient per a l’estudi de les alternatives i l’establiment de les formes de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.

El Sr. Cadevall informa que amb motiu de la finalització del vigent contracte de concessió del servei públic, i atès l’antiguitat del mateix, es planteja des de tot punt de vista necessari que es procedeixi a la tramitació d’un expedient en el que s’analitzin els sistemes o models de gestió futurs, a l’efecte que l’Ajuntament, en l’exercici de la potestat organitzativa de que disposa, pugui establir el sistema de gestió del servei públic que regirà un cop finalitzada la vigent concessió, per garantir-ne la continuïtat de la prestació d’aquest servei obligatori, essencial, i respecte el que està declarada la reserva en favor de les entitats locals, d’acord amb el que preveuen els articles 25.2.c) i 86.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. Correspon al Ple municipal, d’acord amb el que preveuen els articles 52.2.g), 245 i 249 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, establir el sistema de gestió dels serveis públics. El Reglament d’Obres, Serveis i Activitats dels Ens Locals determina en el seu article 188.5 que el canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els articles 159 i 160 del mateix Reglament. L’estudi del canvi de la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable ha d’anar acompanyat d’una memòria justificativa que fonamenti la necessitat o conveniència de les diferents alternatives. La proposta planteja crear la Comissió d’estudi, integrada pels membres de la Corporació i pel personal tècnic qualificat que s’indicaran a continuació, per analitzar els condicionants, els avantatges, i els inconvenients de les diferents alternatives de models o formes de gestió susceptibles d’establir-se, i elabori la memòria justificativa corresponent.

La Sra. Sirvent pregunta quines decisions prendrà la comissió i com les prendrà.

També pregunta si aquesta comissió és una obligació legal.

El Sr. Cadevall assenyala que el ROAS no contempla una comissió específica. Es planteja en altres casos, però no en relació a la gestió d’un servei públic. No hi, per tant, una regulació formal. La pròpia comissió que avui es proposa crear establirà quines decisions cal prendre i de quina forma es prendran.

El Sr. Caballero manifesta que la preocupació del Grup d’ERC-MES té a veure amb els processos decisoris. No considera transcendent que el Grup del PSC compti amb dos membres a la comissió. El que cal és respectar la composició del Ple.

El Sr. Cadevall assenyala que la comissió de treball serà un àmbit de debat. Però la valoració política correspondrà a la Comissió Informativa. El Sr. Cadevall contempla dues fases. A finals de juliol la comissió d’estudi podria tenir elaborada una anàlisi rigorosa, que posteriorment es posaria a disposició de la ciutadania. Els tècnics treballaran amb el màxim rigor per contemplar tots els escenaris possibles.

El Sr. Caballero manifesta que els tècnics municipals fan la seva tasca seguint directrius polítiques. Però això abans es referia al sistema de presa de decisions. Cal que hi hagi la garantia de què es contemplin tots els escenaris possibles.

La Sra. Sirvent pregunta si existeix un informe tècnic o jurídic que digui que no cal elaborar un expedient d’establiment del servei. Al seu parer, no, ja que es tracta d’una decisió política.

El Sr. Cadevall assenyala que hi ha un informe jurídic que assenyala que no cal que hi hagi l’acte d’aprovació d’un expedient d’establiment del servei.

El Sr. Rodríguez es mostra a favor de la comissió d’estudi, però que aquesta contempli totes les alternatives. A judici del Sr. Rodríguez, aquesta comissió s’hauria d’haver constituït fa temps. El Grup del PPC està en contra del procés de participació ciutadana o de la consulta, atès que entén que la millor consulta va ser la de les eleccions municipals del maig de 2015. No obstant, cal que la ciutadania estigui informada amb temps i de forma àmplia i profunda sobre tot allò que sigui objecte d’estudi per part de la comissió.

El Sr. Cadevall assenyala que hagués estat difícil constituir abans la comissió. L’Ajuntament no disposava de prou informació. Ara en disposa de molta més, encara que no de tota la que caldria. El Sr. Cadevall afegeix que es plantejarà que aviat es disposi no només d’una memòria sobre l’estat de la qüestió, sinó una proposta de models per analitzar i els itineraris administratius corresponents.

El Sr. Matilla manifesta que hi aspectes que no són clars en relació a la comissió. Al seu judici no és correcte limitar la seva tasca a sis mesos, sinó que caldria establir que la seva tasca acabi quan assoleixi els seus objectius. Sobre el compliment dels objectius, ha de quedar clara la fórmula de presa de decisions. No és lògic que hi hagi dos representants del Grup del PPC en la comissió.

El Sr. González manifesta que no li agrada que hi hagi dos representants del Grup del PSC a la comissió. Tampoc li agrada que sigui paritària. En realitat, preferiria que hi hagués una majoria tècnica.

El Sr. Cadevall assenyala que s’hi poden incorporar més tècnics, quan es consideri que poden aportar quelcom al treball de la comissió en algun aspecte concret.

El Sr. Caballero manifesta que el govern va tard en relació al model de gestió de l’aigua, i això afectarà a la ciutadania, perquè segurament caldrà anar a una pròrroga del servei. El govern ha s’ha amagat. Tot i així, el Grup d’ERC-MES donarà un vot de confiança al govern en el sentit de què si cal prendre decisions respectarà el principi del vot ponderat.

La Sra. Sirvent assenyala que el govern no s’ha pronunciat sobre quin és el seu model de gestió.

El Sr. Armengol manifesta que pot compartir la idea de què s’hi va tard. Però aquest endarreriment no és pot atribuir només al present govern, sinó també a d’altres governs anteriors, amb la participació de Grups municipals com ara ERC i ICV. Es tracta, doncs, d’un retard compartit.

El Sr. Matilla posa de manifest que s’ha produït un retard des del principi del present mandat. Fa gairebé un any de l’inici del mandat i la ciutadania no té clar que es farà una consulta.

El Sr. Caballero assenyala que el PSC no hauria de buscar responsabilitats en el passat.

El que importa és qui és el responsable ara.

El Sr. Matilla considera que és pot elegant aprovar el present dictamen, que contempla la participació de dos membres del PSC en la comissió d’estudi, i sense decidir clarament com es prendran les decisions.

El Sr. Cadevall recorda que fa setmanes que aquesta proposta de dictamen va ser lliurada als Grups polítics municipals.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, el qual és aprovat amb el següent resultat:

Sr. Armengol ( 9 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Matilla ( 6 vots)............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Caballero ( 4 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Nart ( 3 vots)........................................... A FAVOR
Sr. González ( 3 vots) ........................................... ABSTENCIÓ
Sra. Sirvent ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Rodríguez ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ

En conseqüència, la Comissió Informativa acorda elevar a la consideració de l’Excm.

Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- INCOAR expedient per a l’estudi de les alternatives i establiment de la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua a partir de la finalització de la concessió administrativa de prestació de servei públic prevista per al proper desembre de 2016.

SEGON.- CREAR la Comissió d’estudi, integrada pels membres de la Corporació i pel personal tècnic qualificat que s’indicaran a continuació, per analitzar els condicionants, els avantatges, i els inconvenients de les diferents alternatives de models o formes de gestió susceptibles d’establir-se, i elabori la memòria justificativa corresponent.

a) Membres de la Corporació:
- Marc Armengol i Puig, tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, com a President d’aquest òrgan, a qui li correspondran les funcions que preveu l’article 23 de la Llei de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú i 15 de la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Alfredo Vega López, en representació del grup municipal PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
- Xavier Matilla Ayala, en representació del grup municipal TERRASSA EN COMU- ENTESA (TeC - E)
- Carles Caballero Peña, en representació del grup municipal ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES)
- Dani Nart Juanes, en representació del grup municipal CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
- Javier González Delgado, en representació del grup municipal CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA
- Maria Sirvent Escrig, en representació del grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
- Alejandro Rodríguez Ulloa, en representació del grup municipal PARTIT POPULAR CATALÀ

b) Personal tècnic:
- La Sra. Eva Candela López, Directora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
- Pere Montaña Josa, Director de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
- David Garciá Castelló, Director de Serveis Econòmics.
- Josep Playà Massaguer, Cap dels Serveis Jurídics.
- Marc Cadevall Artigues, Director del Servei de Medi Ambient.
- Carles García Lizandra, Gerent d’Egarvia.
- Ignasi Planas de Martí, Cap dels Serveis de Gestió Ambiental.
- Eva Ros Aguilera, lletrada del Servei Jurídic i Administratiu, com a Secretària, que exercirà les funcions establertes en l’article 25.3 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 15 de la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, amb suport del personal de Medi Ambient.

TERCER.- La Comissió d’Estudi creada mitjançant l’acord anterior, subjectarà la seva actuació a les determinacions que s’especifiquen a continuació i, en allò no previst, a les normes establertes a l’article 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, relatius al funcionament dels òrgans col·legiats.

a) Calendari de Treball.- El calendari de treball previst de la comissió serà de sis mesos a partir de la seva constitució.

b) Coordinació amb el procés de participació ciutadana.- Els treballs de la comissió hauran d’anar en paral·lel i coordinats amb el procés de participació de la ciutadania que es realitzarà per conèixer la seva opinió sobre aquestes diferents alternatives de model futur de gestió, i tindran la funció entre altres, de proveir d’informació aquest procés de participació. La comissió elevarà al dispositiu de participació els seus dictàmens, acords i estudis un cop aprovats per aquesta, i periòdicament resums dels seus debats.

c) La comissió pot proposar que s’encomanin per al compliment de l’encàrrec assignat, estudis, informes o dictàmens a professionals aliens a l’Ajuntament, i incorporar a les reunions de la Comissió el personal tècnic qualificat, propi i aliè, que s’acordi.

QUART.- COMUNICAR aquests acords als serveis municipals que correspongui, per a la seva tramitació i compliment, així com a totes les persones interessades.

Epígraf 4) Desestimació del recurs de reposició interposat per Mina Pública d’Aigües de Terrassa contra el Decret núm. 1.014 de 15 de febrer de 2016 ratificat pel Ple del 25 de febrer de 2016, amb relació a la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic d’abastament d’aigua per a l’any 2016.

El Sr. Cadevall explica els arguments del recurs i els motius de la proposta de desestimació. En data 9 de desembre de 2015 per part de l’empresa concessionària del servei públic d’abastament d’aigua Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. (d’ara en endavant, MINA) va presentar, amb registre d’entrada 170250, sol·licitud de revisió de les tarifes d’abastament per a l’any 2016, i sol·licitud per a la revisió de les tarifes de connexió, fiances de subministrament, quota de servei dels contractes contra incendis i la resta de tarifes de caràcter no periòdic de competència municipal. Un cop revisada la documentació justificativa que acompanya la sol·licitud d’increment de tarifes, per Decret núm. 1014 de data 15 de febrer de 2016 s’aprovava l’informe emès pels serveis tècnics municipals, i en conseqüència, informava desfavorablement la proposta de revisió de les tarifes de subministrament d’aigua i les quotes de servei, i les tarifes de connexió a la xarxa, tarifes de servei, de tràmits administratius, i la resta de tarifes de caràcter no periòdic de competència local, presentada per la societat concessionària del servei públic municipal de proveïment d’aigua. En segon lloc, es notificava a la Comissió de Preus de Catalunya el present Decret i l’informe de revisió de tarifes del servei d’abastament d’aigua de Terrassa pel 2016 als efectes previstos al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, i se li sol·licitava que declarés la suspensió del termini de 30 dies previst, durant 15 dies, fins a la ratificació del Decret al proper Ple municipal. L’Ajuntament en Ple, en sessió del dia 25 de febrer de 2016, va ratificar el Decret anteriorment esmentat. En data 15 de març de 2016 el Sr. Josep Lluís Armenter Ferrando, en representació de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, ha presentat recurs de reposició contra el Decret núm. 1014 de 15 de febrer de 2016 i l’Acord de 25 de febrer de 2016 Ple que ratifica aquest Decret, i sol·licita que:

- S’acordi declarar nul de ple Dret el Decret de l’Alcalde-President de 15 de febrer de 2016.
- Es dicti certificat d’acte presumpte relatiu a què no s’ha emès l’informe corresponent en el termini legalment establert a l’article 3.1 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, en relació a la sol·licitud de tarifes presentada per Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA en data 9 de desembre de 2015, pel que s’ha d’entendre favorable.
- Es deixi sense efecte l’acord de l’Ajuntament en Ple de data 25 de febrer de 2016 de ratificació del Decret de l’Alcalde-President de 15 de febrer de 2016, atesa la declaració de la seva nul·litat.

Les al·legacions que motiven el present de recurs de reposició són resumidament les següents:

1) D’acord amb l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el regim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, el Ple de la Corporació local és l’òrgan que ha d’emetre, en el termini màxim de 30 dies des de la sol·licitud de l’entitat que realitzi el servei un informe motivat sobre la referida sol·licitud, basant-se en la documentació exigida al sol·licitant per aquest Decret, el qual haurà d’expressar la tarifa resultant de les consideracions tècniques esmentades i disposicions relatives al manteniment de l’equilibri financer del servei.

De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003. de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és competència del Ple informar sobre les sol·licituds de tarifes, i no de l’Alcalde. De l’article 53.1.u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es desprèn que en cap cas l’Alcalde es pot irrogar les atribucions que la Llei atribueix a un altre òrgan municipal. El vici d’incompetència no és esmenable amb la ratificació del Decret per part del Ple, atès que és un vici de nul·litat de ple Dret per incompetència manifesta per raó de la matèria d’acord amb l’article 62.1.b) de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú.

2) L’òrgan competent, que és el Ple de la Corporació local, no ha emès l’informe en el termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, segons el que estableix l’article 3.1 del Decret 149/1988, de 28 d’abril. L’efecte del silenci és positiu en aquest cas, doncs així es preveu en la mateixa norma.

El Ple de l’Ajuntament es va reunir el 25 de febrer de 2016, un cop transcorregut el termini de 30 dies legalment establert; aquest termini finalitzava el 23 de febrer de 2016, tenint en compte el període de suspensió produït pel requeriment i la data en la que es va respondre. La nova suspensió sol·licitada no ha estat resolta per la Comissió de Preus de Catalunya i tampoc és procedent.

L’estimació per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració d’acte administratiu finalitzador del procediment i no és vàlid l’acte exprés posterior que intenti contradir el sentit positiu del silenci, d’acord amb la Llei 30/1992 de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3) L’Ajuntament no pot demanar que es diferenciïn els costos imputables al servi en alta i en baixa des d’una perspectiva estrictament contractual i legal. El fet que les concessions de cabals de l’Ajuntament de Terrassa són extensibles als municipis d’Ullastrell, Viladecavalls i Matadepera no justifica que es demani aquesta diferenciació, atès que fa cinquanta anys que així s’està portant a terme.

Respecte al detall i còpia de les despeses generals que es demana suposa a l’entorn de 15.000 apunts comptables, pel que és una petició de detall desproporcionada atenent a la diferència de valor que en el seu conjunt expressen les referides despeses generals.

En resposta a les al·legacions presentades en el present recurs de reposició és fa constar:

En relació a la primera al·legació, cal considerar el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el regim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, que estableix el procediment per a la tramitació dels expedients de tarifes, i que determina que en el termini de trenta dies naturals a comptar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, el Ple de la corporació local emetrà un informe motivat sobre la sol·licitud de l’entitat que haurà d’expressar la tarifa resultant de les consideracions tècniques i disposicions relatives al manteniment de l’equilibri financer del servei. El mateix text preveu que les corporacions locals, dins els trenta dies que disposen per emetre el seu informe, podran suspendre’l per una sola vegada, i dirigir-se directament al sol·licitant per demanar-li l’ampliació que sigui necessària. De les actuacions de l’Ajuntament de Terrassa no es pot despendre de cap manera la intenció de modificar l’òrgan competent previst en el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el regim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, que és efectivament el Ple, ni tampoc la pretensió que l’Alcalde s’atribueixi competències que estan assignades per Llei a un altre òrgan municipal, ja que l’Ajuntament va procedir, mitjançant el Decret de l’Alcalde, a sol·licitar la suspensió, per 15 dies, del termini de 30 dies previst per la normativa esmentada, amb la previsió que el següent Ple ordinari ja convocat pel dia 25 de febrer de 2016, aprovés l’informe desfavorable a la sol·licitud de revisió de tarifes, aprovació que es fa fer efectiva en aquesta data per part del Ple, l’òrgan competent. I es feu efectiva per la formula de la ratificació pel Ple de la Corporació local, que és l’òrgan competent, del Decret de l’Alcalde, figura a la que va ser necessari i convenient recórrer, atesa la necessitat de formular sol·licitud d’ampliació del termini previst a la Comissió de Preus de Catalunya, i que pels motius que s’esposen a continuació, incorporava l’aprovació de l’informe desfavorable a la proposta de revisió de les tarifes. Aquesta sol·licitud de suspensió o ampliació del termini a la Comissió de Preus de Catalunya és oportuna i pertinent, al preveure la normativa aquesta possibilitat, i es justifica per la inoportunitat de fer una convocatòria de Ple extraordinari, al haver previst la Corporació la celebració d’un Ple ordinari de forma imminent, i per raons obvies d’eficiència econòmica i administrativa. La convocatòria d’un Ple per únicament aprovar l’informe abans de la finalització del termini de 30 dies previst en el Decret, hagués suposat una despesa econòmica i no hagués estat eficient des d’un punt de vista administratiu. Es pertinent afirmar en aquest punt que, l’aprovació de l’informe desfavorable a la revisió de les tarifes en el mateix acte administratiu en que es sol·licita la suspensió del termini a la Comissió de preus de Catalunya, el Decret de l’Alcalde, és del tot oportuna, i justifica plenament la diligència de l’Ajuntament en el seguiment del procediment previst a la normativa davant de la Comissió, i alhora la necessitat d’atorgar la suspensió sol·licitada. Per tant, no es pot afirmar en cap cas que l’Ajuntament ha superat el termini previst ni que hi hagi atribució de competències impròpies, i en canvi, si que es pot afirmar que s’ha actuat amb diligència i amb la màxima celeritat, sol·licitant i argumentant com correspon la suspensió dins el termini dels 30 dies. Pel que fa l’existència d’un vici de nul·litat de ple Dret per haver estat dictat l’acte per un òrgan manifestament incompetent en la matèria, es donen per reproduïdes en aquest punt les consideracions realitzades anteriorment, insistint que no estem davant d’un acte dictat per un òrgan que pretengui usurpar les funcions de l’òrgan que és competent en una determinada matèria, sinó de la sol·licitud, dins del termini legalment establert, de la suspensió a la Comissió de Preus de Catalunya, com a òrgan competent que la pot declarar en aquest moment del procediment, i així donar compliment al termini de 30 dies establert pel Decret 1988, de 28 d’abril, sobre el regim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. En relació a la segona al·legació, es donen per reproduïdes en aquest punt les consideracions realitzades anteriorment, que justifiquen plenament la procedència de la sol·licitud de suspensió. En relació a la tercera al·legació, i respecte a les manifestacions realitzades sobre que l’Ajuntament no pot demanar que es diferenciïn els costos imputables al servi en alta i en baixa des d’una perspectiva estrictament contractual i legal, i perquè així ho ha acceptat durant cinquanta anys, es donen aquí per reproduïdes les consideracions fetes en la resolució anterior al respecte. L’escriptura pública de concessió del servei d’abastament d’aigua de Terrassa de data 10 de desembre de 1941 no preveia que els costos en alta i en baixa s’haguessin de distingir atès que el dret de captació de l’aigua del riu Llobregat estava concedit a l’Ajuntament de Terrassa només per l’abastament de la població de Terrassa. Aquesta situació continuava en les mateixes condicions en 1955, quan es van modificar algunes condicions de la concessió del 1941. Actualment la diferenciació entre els costos en alta i en baixa té sentit en tant que la concessió de l’Ajuntament de Terrassa per la captació d’aigües subàlvies i superficials del riu Llobregat no només té com a destinatari final Terrassa, sinó també Ullastrell, Viladecavalls i Matadepera. Així mateix, l’Ajuntament de Terrassa, com a titular del servei ha de poder conèixer i ha de tenir a la seva disposició la imputació per centres de cost. Aquesta informació és rellevant, no perquè l’Ajuntament hagi de tramitar una tarifa en alta, ja que no és l’Administració competent per fer-ho, sinó perquè ha de conèixer el detall de les despeses que s’imputen a la tarifa de Terrassa. El fet que durant cinquanta anys l’Ajuntament no hagi demanat a l’empresa concessionària del servei públic el detall d’aquestes dades no vol dir que no ho pugui fer per la revisió de la tarifa del present any, si es plantegen dubtes sobre la imputació d’aquests costos. Finalment en el requeriment formulat per l’Ajuntament de Terrassa es demanava a l’empresa concessionària que justifiqués els motius dels increments en les partides de Despeses assessoria i jurídic, Neteja, vestuari i altres i Processos informàtics dels darrers 12 mesos i les previstes pel 2016, mitjançant la presentació de les corresponents factures. Els documents aportats no justifiquen aquestes partides de despeses de l’exercici del 2015 i no permeten acreditar la previsió pel 2016. En concret, del total de 1.110.994,02€ d’Altres despeses generals del 2015, on s’inclouen les Despeses d’assessoria i jurídiques, de Neteja, vestuari i altres i dels Processos informàtics, d’aquest import, Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA ha aportat factures per un 226.581,02€, o sigui aproximadament un 20% del total. Tampoc s’ha justificat mitjançant les factures corresponents l’increment de costos en despeses jurídiques del 2015 respecte les de 2014, que van ser aproximadament la meitat; la justificació té més motiu atès que es preveu consolidar la despesa per al 2016. Segons manifesta MINA en el seu recurs, aquests imports, en el seu conjunt, no són substancials, ara bé es tracta d’un augment considerable d’aquestes partides de despeses, especialment de les Despeses d’assessoria i jurídiques. És procedent que l’Ajuntament de Terrassa fiscalitzi aquestes despeses en el present expedient de revisió de tarifes per mitjà de la presentació de les corresponents factures, atès que no és suficient que MINA manifesti que no s’han inclòs en aquestes partides els dictàmens jurídics realitzats per juristes de reconegut prestigi.

La Sra. Sirvent posa de manifest que sembla que un dels arguments de Mina és que no s’ha notificat dins de termini. Aquest argument no ha estat resolt a l’informe municipal.

El Sr. Cadevall assenyala que en cap cas la Comissió de Preus ha resolt en relació a la suspensió sol·licitada, i per tant no és procedent.

La Sra. Sirvent considera que cal evitar que Mina recorri al contenciós. L’Ajuntament hauria d’iniciar l’expedient sobre la naturalesa jurídica de les tarifes, i considerar-les com a taxa.

Cal considerar el subministrament d’aigua com un servei bàsic i coactiu, d’acord amb el pronunciament del Tribunal Suprem.

El Sr. Cadevall recorda que en una gestió directa el règim és el de taxa. Si no és així, el règim és el de tarifa.

El Sr. Caballero assenyala que si es municipalitza el servei es pot plantejar que el règim sigui el de taxa.

La Sra. Sirvent afegeix que cal evitar que si la prestació del servei es fa mitjançant una empresa mixta s’apliqui un règim de tarifes.

En aquest punt, la Sra. Candela recorda que la propera reunió ordinària de la Comissió Informativa correspondria al 16 de maig, que és festiu. Per aquest motiu proposa canviar-la de data i fer-la el divendres dia 20 a les 15:00 hores.

La resta de membres de la Comissió es mostren d’acord.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, el qual és aprovat amb el següent resultat:
Sr. Armengol ( 9 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Matilla ( 6 vots)............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Caballero ( 4 vots) ........................................... ABSTENCIÓ
Sr. Nart ( 3 vots)........................................... A FAVOR
Sr. González ( 3 vots) ........................................... A FAVOR
Sra. Sirvent ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Rodríguez ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ

En conseqüència, la Comissió Informativa acorda elevar a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA en contra del Decret núm.1014 de data 15 de febrer de 2016 pel qual s’aprovava l’informe emès pels serveis tècnics municipals, i en conseqüència, informava desfavorablement la proposta de revisió de les tarifes del servei d’abastament d’aigua pel 2016 i contra l’acord de Ple de ratificació d’aquest Decret de data 25 de febrer de 2016.

SEGON.- Notificar el present acord a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA i a la Comissió de Preus de Catalunya.

PROPOSTES URGENTS

Acord d'inici de l’expedient per a l’aprovació del Pla d’Inversions 2016 de la concessionària Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA., i aprovant l’informe desfavorable per a tres actuacions proposades en la provisió de desmantellament.

El contingut de la present Proposta és la que es transcriu a continuació:

PRIMER.- Incoar expedient d’aprovació del Pla d’inversions per l’any 2016.

SEGON.- Aprovar l’informe emès per l’Interventor tècnic de la concessió de data 15 d’abril de 2016 que s’emet amb caràcter desfavorable per les actuacions proposades en la provisió de desmantellament següents:
- Enderroc de l’antic edifici radio Terrassa a Can Boada (codi d’actuació DS2016_03)
- Desviament de les canonades de transport i arribada a Can Boada (codi d’actuació DS2016_04)
- Desviament i adequació dels serveis existents per adequar la finca a l’ús d’equipament educatiu (codi d’actuació DS2016_05)

TERCER.- Notificar el present acord a Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA.

El Sr. Cadevall explica els antecedents d’aquesta proposta. En data 7 d’abril de 2016 MINA ha presentat escrit, amb número de registre d’entrada 130719, adjuntant la proposta d’inversions per l’any 2016 per un import total de 4.995.429,01€, que correspon a un import de 3.181.990€ en béns revertibles i de 248.900€ en no revertibles. D’aquest import, MINA manifesta que no donen compliment a l’import previst a l’Addenda de 3.460.000€ (que correspon a béns revertibles), atès que s’ha restat l’import de 72.814€ provinent de l’excés d’inversions realitzades en el 2015 i 205.196€ que considera que necessita per tal de garantir el l’equilibri econòmic que hauria obtingut sol·licitat amb l’aprovació de la tarifa sol·licitada pel 2016. Així mateix, MINA manifesta que preveu destinar l’import de 1.725.766,36€ de la partida de desmantellament i 87.672,65€ de la partida de grans reparacions. En data 8 d’abril de 2016 MINA ha presentat nou escrit, amb número de registre 111126, mitjançant el qual manifesten que a l’import indicat en l’escrit anterior, 4.995.429,01€, cal sumar l’import de 248.900€ corresponents a les actuacions en béns no revertibles. Per tant, manifesta que l’import total de les inversions previstes pel 2016 és 5.244.329,01€. La proposta del Pla d’inversions per l’any 2016 s’està revisant per part dels serveis tècnics municipals i de l’Interventor tècnic, per tal de determinar la necessitat i la convivència de les actuacions proposades, i per afegir les que puguin ser convenients. No obstant, donat que com s’exposa a continuació, els serveis tècnics i l’Interventor tècnic ja han informat desfavorablement la realització de les inversions que es proposen amb càrrec a la partida de desmantellament, es considera ineludible i urgent incoar l’expedient corresponent a les inversions 2016, i aprovar en primer terme aquest informe desfavorable, i notificar-lo a Mina en el termini i més breu possible, a fi i afecte que Mina pugui adequar les seves previsions i planificacions, mentre i tant s’analitza i es resol la proposta d’inversions presentada. Les actuacions que s’informen amb caràcter desfavorable són les següents:

- Enderroc de l’antic edifici radio Terrassa a Can Boada (codi d’actuació DS2016_03)
- Desviament de les canonades de transport i arribada a Can Boada (codi d’actuació DS2016_04)
- Desviament i adequació dels serveis existents per adequar la finca a l’ús d’equipament educatiu (codi d’actuació DS2016_05)

Aquestes actuacions proposades ja han estat objecte de tractament en diverses reunions entre l’interventor tècnic de la concessió, els serveis tècnics municipals i els representants de MINA, i han estat objecte de diversos escrits notificats a Mina per part de l’Ajuntament. En data 13 de gener de 2015 l’Interventor tècnic de la concessió va enviar escrit a MINA demanant que es detallessin les actuacions que es preveien dur a terme amb aquesta partida, per la qual en l’Addenda s’establia un provisió de 2.000.000€. El 27 de gener de 2015 MINA va presentar un escrit mitjançant el qual manifestava que entre les actuacions previstes en la partida de desmantellament estaven incloses les següents:

El desviament de les canonades de transport que arriben a Can Boada i els seus elements de control, que ocupen parcialment una part de la finca que Mina ha considerat unilateralment com a terrenys no revertibles, amb l’objectiu de traslladar-les als terrenys que Mina ha considerat revertibles. L’enderroc de dos edificis situats a Can Boada, un d’ells, ja executat al 2013 i autoritzat per acord la Junta de Govern de data 22 de maig de 2015.

Desviament i adequació dels serveis existents en la finca del carrer Societat catalogada com a Equipament (Clau E2) en la revisió del POUM del 2003.

En data 19 de març de 2015 l’interventor tècnic de la concessió va trametre nou escrit a MINA en el que es requeria que, respecte a les actuacions previstes a Can Boada i al carrer Societat, es justifiqués el motiu pel qual s’incloïen aquestes despeses en la provisió de desmantellament, atès que l’article 44 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que un dels deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat és costejar les despeses d’urbanització, i per tant aquesta despesa no es podria carregar al servei d’abastament. La finca de Can Boada on es troben els dipòsits on arriba l’aigua d’Abrera a Terrassa i la finca del carrer Societat on es troben situades les oficines de MINA formen part del Pla de Millora Ponent- Mina Pública (PM-PON153), sector discontinu previst al POUM. Aquest Pla de Millora no ha estat encara tramitat i per tant, tampoc aprovat per l’Ajuntament.

El 9 de juny de 2015 MINA va presentar escrit a l’Ajuntament sobre les finques que ha considerat revertibles, adjuntant diverses escriptures d’aquests terrenys, adjuntant l’escriptura de segregació de la part revertible de la finca de Can Boada de data 28 de gener de 1958. Segons aquesta escriptura, en la que consta que compareix només MINA sense que hi hagi acord per part de l’Ajuntament, exposa la part revertible que es segrega de la finca. No obstant, hi ha instal·lacions que són revertibles que MINA ha emplaçat en la part que va considerar no revertible. El 6 de maig de 2015 es va celebrar reunió de la Comissió tècnica entre l’Ajuntament de Terrassa i Mina Pública d’Aigües de Terrassa per fer el seguiment del compliment dels acords signats i per analitzar l’inventari de béns de la concessionària es va tractar el tema del desviament de Can Boada i els de les oficines de la finca del carrer Societat i es va concloure que “caldrà estudiar la possibilitat de modificar el POUM, per tal d’alliberar la finca del carrer Societat, que no s’hagi de destinar a equipament, i que es podria pactar que la reversió inclogués també la part dels terrenys no revertibles de Can Boada, que serien qualificats de T1”, segons consta en l’acta corresponent. En reunió celebrada en data 18 de desembre de 2015 l’interventor tècnic de la concessió i els serveis tècnics municipals han comunicat a representants de MINA que la totalitat de la finca de Can Boada hauria de ser considerada revertible, pel que no és necessari dur a terme el desmantellament de les canonades de transport de l’aigua que arriba al dipòsit de Can Boada. Igualment, es comunica que tampoc és convenient realitzar l’alliberament de la finca del carrer Societat atès que el Pla de Millora no s’està tramitant, i que aquesta qüestió ha de formar part de l’anàlisi de l’inventari de béns que han de tenir la consideració de revertibles, i s’ha de resoldre, en els termes previstos en el Conveni per a determinar el fons de reversió del 2001 i l’Addenda del 2012. Per tant, es considera que no correspon realitzar cap actuació de desmantellament a Can Boada i al c/ Societat. Malgrat les comunicacions escrites i verbals fetes per l’Ajuntament a MINA, l’empresa concessionària ha presentat les fitxes que preveuen aquestes actuacions per realitzar-les l’any 2016 a càrrec de la partida de desmantellament, i pels motius exposats, cal informar amb caràcter desfavorable aquesta sol·licitud. Pel que fa a la resta d’actuacions proposades en el Pla d’inversions pel 2016 i aquelles altres que han inclòs en les partides de desmantellament i grans reparacions, estan sent revisades i analitzades pels serveis tècnics municipals i l’Interventor tècnic, per tal de determinar la necessitat i la convivència de les actuacions proposades, i per afegir les que puguin ser convenients, i quan es disposi del corresponent informe de l’Interventor tècnic s’elevarà al Ple per la seva eventual aprovació.

Es procedeix tot seguit a la votació de l’acceptació de la urgència de la presenta proposta, la qual és aprovada amb els vots següents:
Sr. Armengol ( 9 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Matilla ( 6 vots)............................................ A FAVOR
Sr. Caballero ( 4 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Nart ( 3 vots)........................................... A FAVOR
Sr. González ( 3 vots) ........................................... A FAVOR
Sra. Sirvent ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Rodríguez ( 1 vot ) ............................................ A FAVOR

El Sr. Matilla planteja que aquest tema formi part del procés de liquidació de la concessió amb Mina, i que sigui objecte d’estudi per part de la comissió político-tècnica.

El Sr. Cadevall considera que Mina farà una proposta de modificació del POUM en aquesta peça, la del carrer Societat, a canvi de què l’Ajuntament es quedi amb els terrenys de Can Boada. L’Ajuntament no vol desmantellar les instal·lacions de Can Boada, sinó que vol quedar-se amb tots els terrenys, i si pot ser a cost zero.

El Sr. Matilla proposa que es faci un únic dictamen en el qual es recullin totes les inversions de Mina, i no que es proposi un acord només en relació a una part d’aquestes.

La Sra. Sirvent es mostra d’acord amb aquest plantejament, ja que del contrari, Mina podria entendre que l’Ajuntament està d’acord en relació a la resta d’inversions.

El Sr. Armengol recorda que Mina ha anunciat a la premsa que farà unes determinades inversions. El que avui es proposa és donar-ne una resposta ràpida.

Es procedeix tot seguit a la votació del present dictamen, el qual és aprovat amb el següent resultat:
Sr. Armengol ( 9 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Matilla ( 6 vots)............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Caballero ( 4 vots) ........................................... A FAVOR
Sr. Nart ( 3 vots)........................................... A FAVOR
Sr. González ( 3 vots) ........................................... ABSTENCIÓ
Sra. Sirvent ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ
Sr. Rodríguez ( 1 vot ) ............................................ ABSTENCIÓ

PRECS I PREGUNTES

El Sr. Caballero recorda que en la darrera reunió de la Comissió va demanar informació sobre el cost de l’informe encarregat sobre la qüestió de la subrogació dels treballadors de Mina, a l’advocat Miquel Mendes Pérez. Han passat 30 dies i no ha rebut cap resposta.

El Sr. Armengol anuncia que se li contestarà per escrit.

El Sr. González es refereix a les reformes que s’estan duent a terme als pisos de Can Tusell. S’hi ha posat una xarxa provisional. El Sr. González pregunta que se’n pensa fer, quina serà l’actuació definitiva. Per altra banda, es refereix a les analítiques sobre la qualitat de l’aigua. En una reunió anterior de la Comissió Informativa es va dir que es podien consultar en una web nacional, concretament del “Sistema d’informació nacional de aguas de consumo” (SINAC). El Sr. González demana poder tenir accés a les darreres analítiques realitzades per Mina i per l’Ajuntament, atès que segur que no estan publicades a la web.

El Sr. Cadevall anuncia que li passarà les dades sol·licitades.